Kонференция „Х Дриновски четения“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БАЛКАНИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ ДО ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

На 30 и 31 март 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“. Главен организатор на този форум бе Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Историческия факултет на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, а Институтът за исторически изследвания на БАН бе един от съорганизаторите. Бяха изнесени над 80 доклада, представящи историческите връзки между Балканския полуостров и Северното Причерноморие още от Античността, и на България и другите балкански държави с Украйна в модерната епоха и съвременността. Виж програма на конференцията.