Съвременна история и геополитика

Секция „Съвременна история и геополитика“ е най-новото звено в Института за исторически изследвания, което функционира от 2020 г. Мотивите за нейното формиране хармонират с модерната тенденция към интердисциплинарност и разширяване на изследователските възможности на класическото историческо познание. В този дух обектът на научен интерес обхваща широк кръг проблеми, касаещи взаимовръзката между различни аспекти на най-новата история, международната политика и сигурността. Широкият тематичен спектър позволява в състава на секцията да бъдат привлечени специалисти, които разработват конкретни аспекти от съвременните български национални, регионални (Югоизточна Европа), европейски и световни проблеми, с акцент върху приложната геополитика. Основната научно-изследователска и публикационна работа на членовете на секцията е съчетана с експертна дейност, ангажирана с анализи и коментари по горещи вътрешнополитически и международни събития и процеси.

СЪСТАВ:

доц. д-р Румяна Чукова (ръководител)
доц. д-р Христо Милков
гл. ас. д-р Войн Божинов
ас. д-р Веселина Узунова