Научни степени

Образователна и научна степен „доктор“

5 март 2024 г.

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗЛЕДВАНИЯ
ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г,
в съответствие с Решение №441 на МС от 22.06.2023 г, публикация в Държавен вестник (бр. 19 от 5 март 2024 г.)
и на електронната страница на Центъра за обучение на БАН, по следните научни специалности:

 • 2.2. История и археология (История на България (Съвременна история на
  България) – 1 редовна и 1 задочна докторантура;
 • 2.2. История и археология (История на България (История на българския
  национален въпрос – 1 редовна и 1 задочна докторантура;.

Документи за участие в конкурса се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319 в срок от 05.03. 2024 г. до 05.05.2024 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на Института за исторически изследвания – БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват по обявата за конкурса, както и чуждия език (английски, немски, френски или испански), по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението към нея или нотариално заверено копие;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (за кандидатите за редовна форма на докторантура);
 8. Списък на публикации, ако има такива;
 9. Платежно нареждане (или копие) за платена такса в размер на 40 лв. по банковата сметка на Център за обучение при БАН:
  Банкова сметка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
  IBAN: BG12UNCR 96603120 715116
  Основание за плащане: Такса Канд.Докт.Изпит

Кандидатите без дипломи трябва да представят уверение от висшето училище, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа или от положения държавен изпит.


22 февруари 2024 г.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Християн Валери Йотов за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България 

Рецензия от проф. д. и. н. Йордан Баев на български и английски език; Рецензия от проф. д-р Искра Баева на български и английски език; Становище на проф. д-р Евгения Калинова на български и английски език; Становище на проф. д-р Илиана Марчева на български и английски език; Становище на доц. д-р Надя Филипова на български и английски език.

Автореферат на труда от кандидата.

Защитата на труда се проведе на 22 март 2024 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.


 

ПРОВЕДЕНИ ЗАЩИТИ

Образователна и научна степен „доктор“

15 март 2022 г.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Мирена Паулинова Митова за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България 

Рецензия от чл.-кор проф. д. и. н. Александър Костов; Рецензия от проф. д-р Даниел Вачков; Становище на проф. д-р Искра Баева; Становище на проф. д-р Евгения Калинова; Становище на проф. д-р Илиана Марчева; Автореферат на труда от кандидата.

Защитата на труда се състоя на 15 април 2022 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.

Образователна и научна степен „доктор на науките“

10 юли 2020 г.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Teодоричка Илиева Готовска-Хенце  „Българите в чешко-руския книжовен обмен (30-те 60-те години на XIX в.)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история шифър 05.03.04.

Рецензия от проф. д. ф. н. Маргарита Младенова на български и чешки език;
Рецензия от проф. д-р Владимир Пенчев на български и руски език;
Рецензия от проф. д-р Дарина Григорова на български и руски език;
Становище на проф. д. и. н. Илия Тодев на български и английски език;
Становище на проф. д. и. н. Светлозар Елдъров на български и английски език;
Становище на проф. д. и. н. Пенка Пейковска на български и английски език;
Становище на проф. д-р Славка Керемидчиева на български и английски език;
Автореферат на труда на български и немски език.

Защитата се проведе на 12 август 2020 г. в Големия салон на ИИстИ-БАН, бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, ет. 1.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Румен Василев Караганев „Дунав, Международната Дунавска комисия и България 1919-1940 г. (с продължение до 1944 г.)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България шифър 05.03.06.

Рецензия от проф. д. и. н. Трендафил Митев на български и английски език;
Рецензия от проф. д. и. н. Тодор Петров на български и английски език;
Рецензия от проф. д-р Веселин Янчев на български и английски език;
Становище на проф. д. и. н. Манчо Веков на български и английски език;
Становище на доц. д. и. н. Пенчо Д. Пенчев на български и английски език;
Становище на доц. д-р Александър Гребенаров на български и английски език;
Становище на доц. д-р Владимир Златарски на български и немски език;
Автореферат на труда на български и английски език.

Защитата се проведе на 12 февруари 2020 г. от в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.


Образователна и научна степен „доктор“

20 май 2022 г.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Томаш Будай за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология

Рецензии от проф. д. и. н. Радослав Мишев на български и английски език; Рецензии от проф. д. и. н. Пенка Пейковска на български и унгарски език;
Становища на акад. Георги Марков на български и английски език; Становища на проф. д-р Йорданка Гешева на български и английски език; Становища на проф. д-р Румяна Прешленова на български и английски език; Автореферат на труда от кандидата.

Защитата на труда се състоя на 20 юни 2022 г. в Заседателната зала на ИИстИ–БАН.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Костадин Илиев Паев за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (Нова българска история)

Рецензия от проф. д-р Йорданка Гешева; Рецензия от проф. д-р Пламен Киров; Рецензия от доц. д-р Петър Стоянович; Становище на проф. д. и. н. Милко Палангурски; Становище на проф. д-р Гълъбина Петрова; Становище на проф. д-р Петко Петков; Становище на доц. д-р Даниел Вачков; Автореферат на труда от кандидата; Отговор на рецензиите и становищата от кандидата.

Защитата на труда се проведе на 14 юни 2018 г. в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Катина Димитрова Йонева за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история 

Рецензия от проф. д. и. н. Трендафил МитевРецензия от доц. д-р Румяна Чукова; Становище на проф. д. и. н. Никола Аврейски; Становище на доц. д-р Пламен Ралчев; Становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-ХенцеАвтореферат на труда.

Защитата на труда се състоя на 25 юни 2019 г. от в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Десислава Велинова Костадинова за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

Рецензия от проф. д. и. н. Стефка Петкова; Рецензия от доц. д. и. н. Пенка Пейковска; Становище на проф. д. и. н. Трендафил Митев; Становище на проф. д. и. н. Манчо Веков, Становище на доц. Стефан Ангелов СтефановАвтореферат на труда

Защитата се състоя на 5 юни 2019 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Стефан Николов Шивачев
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (Нова българска история)

Рецензия от проф. д. и. н. Веска Николова; Рецензия от доц. д-р Василка Танкова; Становище на д. и. н. Любомир Златев; Становище на доц. д-р Валери Колев; Становище на доц. д-р Росица Стоянова; Автореферат на труда

Защитата на труда се състоя на 21 юни 2018 г. в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.