Irina Yakimova

Assist. Prof., PhD

Phone: (+359) 897464027

E-mail: iyakimova(at)abv(dot)bg

10.01.1982 (Sofia, Bulgaria)

1. MAIN FIELDS OF RESEARCH

History of 20th Century Bulgaria: Modern and Contemporary History of Bulgaria; Bulgarian Post-Socialist Transition

History of 20th Century Europe:

Political History: Second World War; Cold War; Soviet Union; Soviet bloc; Transatlantic relations.

History of East-West international economic and political relations: COMECON/CMEA; Warsaw Pact; EC/EU’s external relations; NATO.

Cultural History: Urban History; Cultural History of Bulgaria and the Balkan Region

2. ACADEMIC COMPETENCIES AND CAREER

Еducation

2008-2011 – PhD in Contemporary History of Bulgaria
Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Doctoral Thesis: “Reorientation of Bulgarian Foreign Policy, 1985-1991”

2000-2005 – MA in International Relations
(pre-EU accession system, equivalent to BA + MA degree)
Faculty of Law, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
MA Thesis: “Geopolitical models in Bulgarian Foreign Policy at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century”

1995-2000 – High School Education
(High school leaving certificate)
First English Language School – Sofia, Bulgaria

Positions held

March 2019 – present
Research fellow, Contemporary History of Bulgaria (1944-1989), Institute of Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

June 2016 – January 2017
Assistant lecturer/ teaching assistant, Contemporary History of Bulgaria (1944-1989), Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

July 2015 – August 2016
Research associate / historical consultant, State socialism and post-socialist period at the National Museum of Military History, Sofia, Bulgaria

February 2008 – February 2011
Doctoral student/ PhD candidate, Contemporary History of Bulgaria (1944-1989), Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria

Degree and academic rank

PhD, Research Fellow (Assistant Professor)

Membership in academic organizations

Institute of Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences

Academic department: “Modern and Contemporary History of Bulgaria”

Specializations and fellowships

March 2010 – February 2011
Research fellow/project member, Collegium Historicum project, dedicated to the development of the capacity of the doctoral, post-doctoral students and young scholars, Sofia University “St. Kliment Ohridski”: http://collegium.uni-sofia.bg.

April 2010 – May 2010
Visiting fellow at the Moscow State University and MGIMO University, Moscow, Russian Federation

Participation in joint projects

2020 – ongoing
Project title: “Research on World History in Bulgarian Academic Studies”. Institute of Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences.

2019 – ongoing
Project title: “Bulgaria and China: Historical Parallels in the Modernization Attempts from the End of World War II to the Beginning of the 21st Century”. Joint research project of the Institute of Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences, and the Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences.

March 2010 – February 2011
Collegium Historicum Project, dedicated to the development of the capacity of the doctoral, post-doctoral students and young scholars, Sofia University “St. Kliment Ohridski”: http://collegium.uni-sofia.bg.

June – July 2009
Dialogue “Europe” International Project: http://dialogueeurope.org.

2009 – 2010
Project title: “New Archival Records on The Revival Process in Bulgaria”. Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

2013
Project title: “Integration Processes in the 1970s”. Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

2014
Project title: “Integration Processes in the 1980s”. Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Teaching

June 2016 – January 2017
Lectures in Contemporary History of Bulgaria (1944-1989), Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Languages

Bulgarian, English, Russian, German, Spanish (passive knowledge), Greek (passive knowledge)

3. PUBLICATIONS

Books

Bulgaria Between the USSR and the West in the Age of Global Geopolitical Change (1985-1991). Paradigma Publishers. Sofia, 2019. (in Bulgarian).

Papers

 1. “The Russian Connection in Bulgarian Foreign Policy in the 1990s”. – In: “The Slavic Reciprocity Between the Temptations of Peace and the Trials of War (20th Century Conclusions). (Forthcoming 2020) („Руският фактор в българската външна политика през 90-те години на ХХ век“. – B: „Славянската взаимност между изкушенията на мира и изпитанията на войната (равносметката на ХХ век)“. (Под печат).
 2. “Post-War Reconstruction of Sofia in the Years of People’s Democracy”. – In: “Annual Public Readings in Kyustendil, 2019: Urban History”. Conference proceedings, Kyustendil, June 2019. St. Kliment Ohridski University Press. (Forthcoming 2020) (Следвоенно възстановяване на София в годините на “народната власт”. – B: Сборник с доклади от научната конференция “Кюстендилски четения 2019”, проведена на 7-9.06.2019 г. Част 2: “Градът в историята”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. С., 2019). (Под печат).
 3. “Todor Zhivkov and the “Tactical Alternative” to the Soviet Model”. – Academic collection dedicated to the 60th anniversary of Prof. Evgenia Kalinova. St. Kliment Ohridski University Press. (Forthcoming 2020) (“Тодор Живков и „тактическата алтернатива“ на съветския модел”. – B: Сборник с материали в чест на 60-та годишнина на проф. Евгения Калинова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2019) (Под печат).
 4. “US-Bulgarian relations (1985–1989); Ideological Stereotypes and Missed Possibilities”. – In: Kalinova, E. (Ed.) “Thinking Nationally and Internationally”. Academic collection dedicated to the memory of Prof. Kostadin Grozev. St. Kliment Ohridski University Press. Sofia. 2019, 581-588. (“Отношенията България – САЩ (1985–1989) – идеологически стереотипи и пропуснати възможности”. – В: С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев. Съст. Евг. Калинова, Научна ред. Евг. Калинова, И. Баева, София, 2019, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 581-588).
 5. “Bulgarian Post-Cold War Atlantic Dilemma”: a Revolutionary Idea or a Political Imperative”. – In: “Annual Public Readings in Kyustendil, 2017: History Between the Evolution and Revolution”. Conference proceedings. St. Kliment Ohridski University Press. Sofia. 2019, 255-269. (“Българската атлантическа дилема след края на Студената война – революционна идея или политически императив”. – B: “Кюстендилски четения 2017. Историята между революцията и еволюцията”. Сборник с доклади, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, 255-269).
 6. “The Trade and Trade-Economic Cooperation Agreement: a First Step Toward Bulgaria’s Full EU Membership”. – In: “The End of the Cold War and the European Integration /Disintegration in the 1990s”. Academic collection dedicated to the 65th anniversary of Prof. Iskra Baeva. St. Kliment Ohridski University Press. Sofia. 2019, 122-133. (“Споразумението за търговия и търговско-икономическо сътрудничество – първа стъпка към пълноправното членство на България в ЕС”. – B: “Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век”. Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 122-133).
 7. “Establishment of official contacts with the European Community”, in Baeva, Iskra (Ed.) Integration Processes in Europe in the 1980s, St. Kliment Ohridski University Press („Установяване на официални отношения със западноевропейския Общ пазар“ – В: Интеграционните процеси през 80-те години на ХХ век. Съст. проф. д-р Искра Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2016);
 8. “Bulgaria and the West-European Integration Space: The Hard Beginning”, in Baeva, Iskra (Ed.), Integration Processes in Europe in the 1970s, St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 110-123 („България и западноевропейското интеграционно икономическо пространство. Историята на едно сложно начало“ – В: Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век. Съст. проф. д-р Искра Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2014 г., с. 110-123);
 9. “The concept of “Pro-Western” reorientation at the start of the democratic transition, 1990-1991: Views of the ruling left vs. right opposition ideas”, in Social Ideas, Movements, and Policies. Case Studies of the National Political Institute “Dimitar Blagoev”, Sofia. 2014, pp. 569 – 610 („Концепцията за прозападна външнополитическа преориентация на старта на прехода (1990-1991 г). Вижданията на управляващата левица срещу възгледите на дясната опозиция“ – В: Социални идеи, движения и политики. Изследвания на Националния политически институт «Димитър Благоев», С., 2014 г., с. 569 – 610);
 10. “Relations between the global superpowers, 1985-1991: A geopolitical paradigm”, in Collegium Historicum. Vol. 2, St. Kliment Ohridski University Press. 2012, pp. 473-488 („Отношенията между световните силови полюси в периода 1985-1991 г. през призмата на геополитиката“ – В: Годишник Collegium Historicum, Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2012 г., с. 473-488);
 11. “The long hand” of the Soviets in the Revival Process in Bulgaria, 1984-1989”, in New Sources for Research on the Revival Process, Sofia. 2011, pp. 21-25 („Тезата за «съветската връзка» в българския възродителен процес 1984-1989 г“ – В: Нови източници за изследване на „възродителния процес“, С., 2011 г, с. 21-25);
 12. “Ronald Reagan: A political portrait”, in Historical Personalities and Ideas. Special issue dedicated to the 60th anniversary of Prof. Dr. Iskra Baeva, St. Kliment Ohridski University Press. 2011, pp. 181-186 („Роналд Рейгън – политически портрет“ – В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2011 г., с. 181-186);
 13. “Disintegration of the East-European Socialist Community in the late 1980s and early 1990s”, in Collegium Historicum. Vol. 1, St. Kliment Ohridski University Press. 2011, pp. 555-570 („Разпадане на източноевропейския интеграционен модел през втората половина на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век“ – В: Годишник Collegium Historicum, Том I, ИК „Гутенберг”, С., 2011 г., с. 555-570);
 14. “The Soviet “perestoika”: A new beginning or a predicted failure“, Annual Public Readings in Kyustendil, 2010: Failures in History. Conference proceedings, Kyustendil, June 2010. – http://lib.sudigital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf, pp. 269-274 („Перестройката в СССР – ново начало или предизвестен провал” – В: Кюстендилски четения 2010. Провалите в историята. – http://lib.sudigital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf, с. 269-274);
 15. “The West as a geopolitical factor in the era of Soviet “perestroika”, 1985-1991”, in Russia, Europe and the World. St. Kliment Ohridski University Press. 2012, pp. 366-374 („Западът като геополитически фактор в годините на перестройката в СССР 1985-1991 г.” – В: Русия, Европа и светa, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2012 г., с. 366-374);
 16. “Bulgaria in the late 1980s in search of a way out of the economic crisis”, Annual Public Readings in Kyustendil, 2009: Crises in History. Conference proceedings, Kyustendil, June 2009. – http://lib.sudigital.org/record/18925/files/SUDGTL-BOOK-2012-030.pdf, pp. 237-247 („България в края на 80-те години на ХХ век – в търсене на изход от икономическата криза” – В: Кюстендилски четения 2009. Кризите в историята. – http://lib.sudigital.org/record/18925/files/SUDGTL-BOOK-2012-030.pdf, с. 237-247);
 17. “The Soviet August Coup in 1991: A glance behind the scenes”, Annual Public Readings in Kyustendil, 2008: Plots and Coups in History. Conference proceedings, Kyustendil, June 2008. – http://lib.sudigital.org/record/18924/files/SUDGTL-BOOK-2012-029.pdf, pp. 188-195 („Августовският пуч в СССР през 1991 г. Поглед зад кулисите“ – В: Кюстендилски четения 2008. Заговори преврати в историята. – http://lib.sudigital.org/record/18924/files/SUDGTL-BOOK-2012-029.pdf, с. 188-195);
 18. “Geopolitical Confrontation and general trends in Bulgarian foreign policy at the beginning of the 21st century”, in International Relations, No. 4. 2006, pp. 79-90 („Геополитическо противостоене и тенденциите в българската външна политика в началото на ХХІ век“ – В: Международни отношения, кн. 4, 2006, с. 79-90).

4. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC FORUMS

 1. “US-Bulgarian Relations at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century”. Presentation delivered on 19 April 2019 in the academic scope of the international conference “Dialogue on the Balkans 2019”. Sofia, Bulgaria.
 2. “The Russian Connection in Bulgarian Foreign Policy in the 1990s”. Presentation delivered on 01 July 2019 in the academic scope of the international round table “The Slavic Reciprocity Between the Temptations of Peace and the Trials of War (20th Century Conclusions). Sofia, Bulgaria.
 3. „Bulgarian-Russian Relations at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century Through the Perspective of Balkan Geopolitics“. Presentation delivered on 05 July 2019 in the academic scope of the international conference “Bulgaria and Russia: 140 Years of Diplomatic Relations. History, Current State and Future Prospects “. Sofia, Bulgaria.

5. PRACTICAL ACTIVITIES

Lectures and other public events to promote academic achievements

Public lectures:

“Ideology and Urban Environment in Socialist Sofia”. Delivered in the academic scope of the celebrations dedicated to the 150th anniversary of the Bulgarian Academy of Sciences (5/12/2019).

Media interviews:

BSTV, 24/01/2020: Comment on the current geopolitical situation in Europe;

Focus Agency, 10/01/2020: Comment on the air strikes on Sofia on 10 January 1944;

BNR, 25/11/2019: Presentation of “Bulgaria Between the USSR and the West in the Age of Global Geopolitical Change (1985-1991)” – http://www.bnr.bg/horizont/post/101196206/balgaria-mejdu-sssr-i-zapada-v-perioda-1985-1991.

Translations

Segert, D., „Staatssozialismus, ökonomische Entwicklung und Modernisierung in Osteuropa“, in Becker, J. und Weissenbacher, R., Sozialismen von Lenin bis Nyerere, S. 98-116. Published in Bulgarian language as “Political Views on State Socialism in Eastern Europe“, in Novo vreme, No. 4, April 2015 (Зегерт, Д., „Политологични възгледи върху държавния социализъм в Източна Европа”. – В: Ново време, № 4, април 2015 г)

Preparation of museum collections, exhibitions and other cultural events

Historical consultant to the photo exhibition “The War We Couldn’t Stay Neutral In”, dedicated to the 70th anniversary of the end of the Second World War, 2015.