Academic Staff

prof. Ivan BILYARSKI, DSc
prof. Mancho VEKOV, DSc
prof. Iliya ILIEV, DSc
prof. DSc Penka PEYKOVSKA
prof. Peter STOYANOVICH, DSc
prof. Daniel VATCHKOV, PhD
prof. PhD Yordanka GESHEVA
prof. PhD Teodorichka GOTOVSKA–HENZE
prof. Iliyana MARCHEVA-ATANASOVA, PhD
prof. PhD Rositsa STOYANOVA
assoc. prof. DSc Rumen KARAGANEV
assoc. prof. PhD Violina ATANASOVA
assoc. prof. PhD Plamen BOZHINOV
assoc. prof. Sashka GEORGIEVA, PhD
assoc. prof. PhD Penka DANOVA
assoc. prof. PhD Petya DIMITROVA
assoc. prof. PhD Vladimir ZLATARSKI
assoc. prof. Evgeni KANDILAROV, PhD
assoc. prof. PhD Antoaneta KIRILOVA
assoc. prof. Rumyana KONEVA, PhD
assoc. prof. Elena KOSTOVA, PhD
assoc. prof. PhD Rositsa LELYOVA
assoc. prof. PhD Christo MILKOV
assoc. prof. PhD Rumyana PARVANOVA
assoc. prof. PhD Stefka PARVEVA
assoc. prof. Nadya FILIPOVA, PhD
assoc. prof. PhD Rumyana CHUKOVA
assoc. prof. PhD Georgi GEORGIEV
assoc. prof. PhD Slavi SLAVOV
assoc. prof. Chavdar VETOV, PhD
chief assist. prof. Vladimir ANGELOV, PhD
chief assist. prof. PhD Voyn BOZHINOV
chief assist. prof. Dorothea VALENTINOVA, PhD
chief assist. prof. PhD Daniela VICHKOVA-NUSHEVA
chief assist. prof. PhD Konstantin GOLEV
chief assist. prof. Irina GRIGOROVA, PhD
chief assist. prof. PhD Stefan DIMITROV
chief assist. prof. PhD Detelina DINEVA
chief assist. prof. PhD Krastyo YORDANOV
chief assist. prof. PhD Mariya LEVKOVA–MUCHINOVA
chief assist. prof. PhD Inna MANASIEVA
chief assist. prof. PhD Volodya MILACHKOV
chief assist. prof. PhD Ivaylo NAYDENOV
chief assist. prof. Kiril NENOV, PhD
chief assist. prof. Strahil PANAYOTOV, PhD
chief assist. prof. Denitsa PETROVA, PhD
chief assist. prof. PhD Simona SAMUILOVA
chief assist. prof. Stanislava STOYCHEVA, PhD
chief assist. prof. PhD Vanya STOYANOVA
chief assist. prof. PhD Aleka STREZOVA
chief assist. prof. PhD Dimitar HRISTOV
chief assist. prof. Irina YAKIMOVA, PhD
chief assist. prof. PhD Nadezhda YANKOVSKA
assist. prof. Teodor BORISOV, PhD
assist. prof. Francesco DALL’AGLIO, PhD
assist. prof. Mirena MITOVA, PhD
assist. prof. PhD Siya NIKIFOROVA
assist. prof. PhD Viktor ROGOZENSKI
assist. prof. Katina YONEVA, PhD
assist. prof. PhD Aleksandar ZLATANOV
specialist Boryana ANTONOVA-GOLEVA
Divna GOTSEVA
Nikolay POPPETROV