Академични длъжности

19 април 2024 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание“, за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 35 от 19.04.2024 г.) . Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02/979 63 84.

9 април  2024 г.

На свое заседание на 2 април 2024 г. (Протокол № 7, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание“ за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.


2 април 2024 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“ – трима, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 28 от 02.04.2024 г.). Условията за участие в конкурсите са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02/979 63 84.


26 март 2024 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Визуални исторически извори), за нуждите на Секция „Помощни исторически науки и информатика“, обявен в Държавен вестник, бр. 97 от 21 ноември 2023 г., и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН.
За участие в него бе допуснат единствен кандидат – гл. ас. д-р Чавдар Венелинов Ветов.

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Чавдар Ветов на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Стефка Петкова: на български и руски език;
Рецензии от проф. д-р Йорданка Гешева: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Манчо Веков: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Трендафил Митев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Пенка Пейковска: на български и английски език;
Становища на доц. д. и. н. Румен Караганев: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Антоанета Запрянова: на български и английски език.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 8 май 2024 г. (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИИстИ-БАН: София, бул. Шипченски проход №52, бл. 17, ет. 3, ст. 303.


19 март 2024 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“, за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 22/15.03.2024 г.) . Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

5 март 2024 г.

На свое заседание на 27 февруари 2024 година (Протокол № 6, т. 11) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2 История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“.


29 февруари 2024 г.

На свое заседание на 27 февруари 2024 година (Протокол № 6, т. 4) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за три места по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.


19 декември  2023 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“, за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 105/19.12.2023 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

19 декември  2023 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент, на половин щат, по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография, включително историография и изворознание“ за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 105/19.12.2023 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.


4 декември  2023 г.

На свое заседание на 28 ноември 2023 г. (Протокол № 16, т. 4) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография, включително историография и изворознание“ за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.

4 декември 2023 г.

На свое заседание на 28 ноември 2023 г. (Протокол № 16, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност „История на България“ за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“.


21 ноември 2023 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, на половин щат, по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика и палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Визуални исторически извори) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 97 от 21.11.2023 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.


13 ноември 2023 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Украинците и Украйна в историята на Европа), за нуждите на Секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, обявен в Държавен вестник, бр. 55 от 27 юни 2023 г., и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН.
За участие в него бе допуснат единствен кандидат – гл. ас. д-р Инна Манасиева.

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Инна Манасиева на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Луиза Ревякина: на български и руски език;
Рецензии от проф. д. и. н. Людмил Спасов: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Теодоричка Готовска-Хенце: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Искра Баева: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Даниел Вачков: на български и френски език;
Становища на доц. д-р Петя Димитрова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Владимир Златарски: на български и немски език.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12 декември 2023 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ИИстИ-БАН: София, бул. Шипченски проход №52, бл. 17, ет. 3, ст. 303.


31 октомври 2023 г.

На свое заседание на 24 октомври 2023 г. (Протокол № 14, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика и палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Визуални исторически извори) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.


20 септември 2023 г.

На свое заседание на 19 септември 2023 г. (Протокол № 12, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания при БАН взе решение за обявяване на конкурс за асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (История на България 1878 – 1944 година) за нуждите на секция „Нова българска история“. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е един месец, считано от датата на публикуване на обявата на сайта на Института за исторически изследвания, 20 септември 2023 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 089 909 02 16; 02 979 63 84.


25 август 2023 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България
(Италиански извори за българската средновековна история),
за нуждите на секция „Средновековна история“,
обявен в „Държавен вестник“ (бр. 38 от 28 април 2023 г.),
с единствен кандидат – доц. д-р Пенка Стилиянова Данова.

Резюмета на трудовете на кандидата на български и чужди езици.

Рецензии от проф. д. и. н. Рая Заимова: на български и френски език;
Рецензии от проф. д. и. н. Илия Илиев: на български и английски език;
Рецензии от доц. д-р Елена Костова: на български и английски език;
Становища на акад. Васил Гюзелев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Иван Билярски: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Йорданка Гешева: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Александър Николов: на български и английски език.

Заседанието на Научното жури се проведе на 17 октомври 2023 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.


28 юни 2023 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Украинците и Украйна в историята на Европа), за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 55 от 27.06.2023 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

4 май 2023 г.

На свое заседание на 2 май 2023 г. (Протокол № 5, т. 4) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Украинците и Украйна в историята на Европа) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“.


28 април 2023 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Италиански извори за българската средновековна история) за нуждите на секция „Средновековна история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 38 от 28.04.2023 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.


28 март 2023 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българският национален въпрос и Западните Балкани в най-ново време) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 28 от 28.03.2023 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16, 02 979 63 84.


23 март 2023 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Тракийският въпрос след 1878 г.), за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“, обявен в Държавен вестник, бр. 95 от 29 ноември 2022 г., и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН.
За участие в него бе допуснат единствен кандидат – гл. ас. д-р Ваня Стоянова.

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Ваня Стоянова на български и английски език.

Рецензии от чл.-кор. д. и. н. Иван Илчев: на български и английски език;
Рецензии от доц. д. и. н. Румен Караганев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Веселин Янчев: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Боряна Бужашка: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Илияна Марчева: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Росица Стоянова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Благовест Нягулов: на български и английски език.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26 април 2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИИстИ-БАН: София, бул. Шипченски проход №52, бл. 17, ет. 3, ст. 303.


14 март 2023 година

На свое заседание от 7 март 2023 г. (Протокол № 3, т. 7) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в Института за исторически изследвания-БАН по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България („Италиански извори за българската средновековна история“) за нуждите на секция „Средновековна история“.

14 март 2023 година

На свое заседание на 7 март 2023 г. (Протокол № 3, т. 10) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност „История на България“ (Българският национален въпрос и Западните Балкани в най-ново време) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.


9 декември 2022 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската дипломация 1879–1944 г.), за нуждите на Секция „Нова българска история“, обявен в Държавен вестник, бр. 63 от 06.08.2022 г. и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН. За участие в него бяха допуснати двама кандидати – гл. ас. д-р Войн Божинов и гл. ас. д-р Алека Стрезова.

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Войн Божинов на български и английски език;
Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Алека Стрезова на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Милко Палангурски: на български и английски език;
Рецензии от проф. д. и. н. Петър Стоянович: на български и немски език;
Становища на проф. д-р Росица Стоянова: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Веселин Янчев: на български и английски език;
Становища на доц. д. и. н. Юра Константинова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Александър Гребенаров: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Владимир Златарски: на български и немски език.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12 януари 2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ИИстИ-БАН: София, бул. Шипченски проход №52, бл. 17, ет. 3, ст. 303.


30 ноември 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Тракийският въпрос след 1878 г.), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 95 от 29.11.2022 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

30 ноември 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Съвременна история и политическо развитие на Северна Европа), за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 95 от 29.11.2022 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

8 ноември 2022 г.

На свое заседание на 1 ноември 2022 г. (Протокол № 13, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Тракийският въпрос след 1878 г.) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.

8 ноември 2022 г.

На свое заседание на 1 ноември 2022 г. (Протокол № 13, т. 2) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Съвременна история и политическо развитие на Северна Европа) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“.

8 ноември 2022 г.

На свое заседание на 1 ноември 2022 г. (Протокол № 13, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания при БАН взе решение за обявяване на конкурс за асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Австро-Унгария на Балканите след 1878 г.) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е един месец, считано от датата на публикуване на обявата на сайта на Института за исторически изследвания, 8 ноември 2022 г.  Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 089 909 02 16; 02 979 63 84.


4 ноември 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Социални движения, бунтове, въстания и имперска политика в Румелия XVI – XVIII век) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 84 от 21.10.2022 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.


11 октомври 2022 г.

На свое заседание на 4 октомври 2022 г. (Протокол № 11, т. 14) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2 История и археология, научна специалност „История на България“ (Социални движения, бунтове, въстания и имперска политика в Румелия XVI-XVIII век), за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“.


23 август 2022 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Аграрна икономика и общество през XVII – XVIII век), за нуждите на секция
„Българите, Османската империя и Европа“,
обявен в „Държавен вестник“ (бр. 30 от 15 април 2022 г.),
с единствен кандидат – доц. д-р Стефка Георгиева Първева.

Резюмета на трудовете на кандидата на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Илия Илиев: на български и английски език;
Рецензии от проф. д-р Стоянка Кендерова: на български и френски език;
Рецензии от доц. д-р Гергана Георгиева: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Тамара Стоилова: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Йорданка Гешева: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Надя Манолова-Николова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Пенка Данова: на български и италиански език.


8 август 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската дипломация (1879 – 1944) за нуждите на секция „Нова българска история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 63 от 06.08.2022 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 089 909 02 16; 02 979 63 84.

8 август 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българо-югославски социално-икономически паралели до средата на ХХ век) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 63 от 06.08.2022 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 089 909 02 16; 02 979 63 84.

8 август 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (България, Латинската империя и Папството) за нуждите на секция „Средновековна история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 63 от 06.08.2022 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 089 909 02 16; 02 979 63 84.

19 юли 2022 г.

На свое заседание на 14 юли 2022 г. (Протокол № 10, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската дипломация (1879-1944) за нуждите на секция „Нова българска история“.

19 юли 2022 г.

На свое заседание от 14 юли 2022 г., Протокол № 10, т. 2, Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ („България, Латинската империя и Папството“) за нуждите на секция „Средновековна история“.

19 юли 2022 г.

На свое заседание от 14 юли 2022 г. (Протокол № 10, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания-БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българо-югославски социално-икономически паралели до средата на XX век) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.


30 май 2022 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Нова и най-нова обща история“ (История на славянските народи, XIX–XX век), за нуждите на секция
„История на света и международните отношения в ново и най-ново време“,
обявен в „Държавен вестник“ (бр. 10 от 4 февруари 2022 г.),
с единствен кандидат – доц. д. и. н. Теодоричка Готовска-Хенце.

Резюмета на трудовете на кандидата на български и английски език.

Рецензии от проф. д. ф. н. Жоржета Чолакова: на български и английски език;
Рецензии от проф. д-р Искра Баева: на български и английски език;
Рецензии от проф. д-р Владимир Пенчев: на български и руски език;
Становища на проф. д. и. н. Пенка Пейковска: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Тамара Стоилова: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Илия Тодев: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Марина Пиронкова: на български и английски език.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Монархическата институция и Третата българска държава), за нуждите на секция
„Нова българска история“, обявен в „Държавен вестник“ (бр. 10 от 4 февруари 2022 г.),
с единствен кандидат – доц. д. и. н. Петър Стоянович.

Резюмета на трудовете на кандидата на български и немски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Милко Палангурски: на български и английски език;
Рецензии от проф. д-р Росица Стоянова: на български и английски език;
Рецензии от доц. д-р Стефан Минков: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Даниел Вачков: на български и френски език;
Становища на проф. д-р Йорданка Гешева: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Веселин Янчев: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Владимир Златарски: на български и немски език.


3 май 2022 г.

На свое заседание на 26.04.2022 г. (Протокол № 5, т. 4) Научният съвет на Института за исторически изследвания при БАН взе решение за обявяване на конкурс за асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Външната търговия на България по време на Студената война) за нуждите на секция „История на България след Втората световна война“. Срокът на конкурса е един месец, считано от датата на публикуване на обявата на сайта на Института за исторически изследвания, 03.05.2022 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел. 0899 09 02 16; 02 979 63 84.


26 април 2022 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Социална история, ХV–XVIII век), за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, обявен в „Държавен вестник“ (бр. 111 от 31 декември 2021 г.),
с единствен кандидат – доц. д-р Олга Тодорова.

Резюмета на трудовете на кандидата на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Иван Билярски: на български и английски език;
Рецензии от проф. д. и. н. Надя Данова: на български и английски език;
Рецензии от проф. д-р Красимира Мутафова: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Цветана Георгиева: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Пламен Божинов: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Пенка Данова: на български и италиански език;
Становища на доц. д-р Светла Янева: на български и английски език.


18 април 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Аграрна икономика и общество през XVII – XVIII век) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 30 от 15 април 2022 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

28 март 2022 г.

На свое заседание на 22 март 2022 г. (Протокол № 4, т. 4) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Аграрна икономика и общество през XVII – XVIII век) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“.

1 март 2022 г.

На свое заседание на 23.02.2022 г. (Протокол № 3, т. 5) Научният съвет на Института за исторически изследвания при БАН взе решение за обявяване на конкурс за асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография, включително историография и изворознание“ (Полски извори за българската история през XVIII – XIX в.) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“. Срокът на конкурса е един месец, считано от датата на публикуване на обявата на сайта на Института за исторически изследвания, 01.03.2022 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, тел. 0884 716589; 02 9796384.

7 февруари 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Монархическата институция и Третата българска държава), за нуждите на секция „Нова българска история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 10 от 4 февруари 2022 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел. 0899 09 02 16; 02/870 8513.

7 февруари 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Нова и най-нова обща история“ (История на славянските народи, XIX – XX век), за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 10 от 4 февруари 2022 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел. 0899 09 02 16; 02/870 8513.

20 януари 2022 г.

На свое заседание от 13 януари 2022 г. (Протокол № 1, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в Института за исторически изследвания – БАН по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Монархическата институция и Третата българска държава) за нуждите на секция „Нова българска история“.

20 януари 2022 г.

На свое заседание от 13 януари 2022 г. (Протокол № 1, т. 2) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в Института за исторически изследвания – БАН по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (История на славянските народи, XIX–XX век) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“.

4 януари 2022 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Социална история, XV–XVIII век) – един, за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 111 от 31 декември 2021 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

18 декември 2021 г.

На свое заседание на 14 декември 2021 г. (Протокол № 16, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Социална история, XV-XVIII век) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“.

6 декември 2021 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография, включително историография и изворознание“  (Асировавилонска историография и клинописно изворознание) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 101 от 3 декември 2021 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02/870 8513.


24 ноември 2021 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската Екзархия в Османската империя в края на XIX и началото на XX век), за нуждите на Секция „Нова българска история“, обявен в Държавен вестник, бр. 62 от 27.07.2021 г. и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН. За участие в него бяха допуснати двама кандидати – гл. ас. д-р Войн Божинов и гл. ас. д-р Росица Лельова.

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Войн Божинов на български и английски език;
Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Росица Лельова на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Лизбет Любенова: на български и английски език;
Рецензии от проф. д. и. н. Светлозар Елдъров: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Димитър Гоцев: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Боряна Бужашка: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Даниел Вачков: на български и френски език;
Становища на доц. д-р Александър Гребенаров: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Марияна Стамова: на български и английски език.

Заседанието на Научното жури се проведе на 6 януари 2022 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИИстИ-БАН: София, бул. Шипченски проход №52, бл. 17, ет. 3, ст. 303.


12 ноември 2021 г.

На свое заседание на 9 ноември 2021 г. (Протокол № 13, т. 2) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН  взе решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография, включително историография и изворознание“ (Асировавилонска историография и клинописно изворознание) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.

6 октомври 2021 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Външната политика на Република България 1991–2007 г.) за нуждите на секция „История на България след Втората световна война“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 83 от 05.10.2021 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16, 02 870 8513.

27 септември 2021 г.

На свое заседание на 24 септември 2021 г. (Протокол № 12, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН взе решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Външната политика на Република България 1991-2007 г.) за нуждите на секция „История на България след Втората световна война“, считано от 24.09.2021 г.

27 юли 2021 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската екзархия в Османската империя в края на XIX и началото на ХХ в.), за нуждите на секция „Нова българска история“, със срок 2 месеца от обна­родването в „Държавен вестник“ (бр. 62 от 27.07.2021 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел. 089/9090216; 02/8708513.

27 юли 2021 г.

Институтът за исторически изслед­вания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската армия в периода на Студената война), за нуждите на Националния военноисторически музей, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 62 от 27.07.2021 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заема­не на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Докумен­ти – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 089/9090216; 02/8708513.


19 юли 2021 г.

На свое заседание на 15 юли 2021 г. (Протокол № 11, т. 2) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската екзархия в Османската империя в края на XIX и началото на XX в.) за нуждите на секция „Нова българска история“ при ИИстИ-БАН.


10 юни 2021 г.

На свое заседание на 8 юни 2021 г. (Протокол № 9, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН  взе решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската армия в периода на Студената война)  за нуждите на Националния Военноисторическия музей, считано от 20.07.2021 г.


8 юни 2021 г.

Въз основа на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките, на свое заседание от 8 юни 2021 г., Протокол № 9, т. 1 Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН взе решение за обявяване на конкурс за „асистент“ в направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание“ (Проблеми на военната история – извори и историография) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е един месец от публикуване на обявата на сайта на Института за исторически изследвания – до 8 юли 2021 г.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

Директорът на ИИстИ преди изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурса, определя по предложение на Научния съвет тричленна комисия от хабилитирани лица в съответната научна област. В 3-дневен срок от изтичане на срока за подаване на документи, Комисията проверява документите на кандидатите за съответствие с изискванията в обявлението, за което съставя протокол. При отказ за допускане на кандидати до участие в процедурата, недопуснатите кандидати се уведомяват писмено в тридневен срок от изготвяне на протокола на комисията, като се посочват мотивите за отказа. В 3-дневен срок от съобщението недопуснатите кандидати могат да направят писмено възражение пред директора, който се произнася в 3-дневен срок от получаването му с окончателно решение.

Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

Комисията провежда събеседване с кандидатите в срок до една седмица след изтичане на срока за подаване на възражения и/или след произнасянето на директора по подадените такива.

Комисията класира кандидатите и обявява резултатите в тяхно присъствие. В тридневен срок протоколът за проведеното събеседване се внася в Научния съвет.

Научният съвет на ИИстИ утвърждава класирането на първото си заседание, но не по-късно от две седмици след получаване на протокола за проведеното събеседване.

С решението на Научния съвет се определя срока на трудовия договор, който не може да бъде по-дълъг от 2 години.

Извън посочените условия, на академичната длъжност „асистент“ може да бъде назначен докторант, отчислен от ИИстИ с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд. Назначаването на академичната длъжност „асистент“ се извършва от директора на ИИстИ по предложение на ръководителя на първичното звено на трудов договор за срок не по-дълъг от 2 години.

След изтичане на срока на договора нов трудов договор със същото лице за заемане на академичната длъжност „асистент“ не може да се сключва.


9 април 2021 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“, обявен в Държавен вестник, бр. 110 от 29.12.2020 г. и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН. За участие в него бяха допуснати двама кандидати – гл. ас. д-р Войн Божинов и гл. ас. д-р Слави Славов.

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Войн Божинов
на български и английски език;
Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Слави Славов
на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Радослав Мишев: на български и английски език;
Рецензии от доц. д. и. н. Румен Караганев: на български и немски език;
Становища на проф. д-р Андрей Андреев: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Валентин Спиридонов: на български и немски език;
Становища на доц. д. и. н. Юра Константинова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Иван Петров: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Милен Михов: на български и английски език.

Заседанието на Научното жури се проведе на 10 май 2021 г. 

9 април 2021 г.

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо- албанските отношения (1878 – 1944), за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“, обявен в Държавен вестник, бр. 110 от 29.12.2020 г. и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН. За участие в него бяха допуснати двама кандидати – гл. ас. д-р Войн Божинов и гл. ас. д-р Георги Георгиев.

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Войн Божинов
на български и английски език;
Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Георги Георгиев
на български и английски език.

Рецензии от проф. д. и. н. Радослав Мишев: на български и английски език;
Рецензии от проф. д-р Петко Петков: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Милко Палангурски: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Валентин Спиридонов: на български и немски език;
Становища на доц. д-р Стефан Минков: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Петя Димитрова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Владимир Златарски: на български и немски език.

Заседанието на Научното жури се проведе на 10 май 2021 г.


29 декември 2020 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 110 от 29.12.2020 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института, ет. 3, стая 319, или в канцеларията на института, ет. 2: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 089/9090216; 02/8708513

29 декември 2020 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо- албанските отношения (1878 – 1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 110 от 29.12.2020 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“, ет. 3, стая 319, или в канцеларията на института, ет. 2: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, тел.: 089/9090216; 02/8708513.


15 декември 2020 г.

На свое заседаниe на 14.12.2020 г. (Протокол № 19, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история (История на дипломацията и международните отношения през Ранното ново време, XVI–XVII век) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. Срокът на конкурса е два месеца, считано от датата на публикуване на обявата на сайта на Института за исторически изследвания, 15 декември 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, тел. 0884 716589; 02 8706384.


4 декември 2020 г.

На свое заседание на 1 декември 2020 г. (Протокол № 18, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН взе решение за откриване на процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“ към ИИстИ – БАН по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878–1919) за нуждите на  секция „История на българския национален въпрос”.

4 декември 2020 г.

На свое заседание на 1 декември 2020 г. (Протокол № 18, т. 2) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН взе решение за откриване на процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“ към ИИстИ – БАН по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“  (Македонският въпрос в българо-албанските отношения (1878–1944)  за нуждите на  секция „История на българския национален въпрос”.


24 ноември 2020 г.

Рецензии и становища
за доц. д-р Даниел Вачков, единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“  – професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Нова българска история – стопанска история на България през ХХ век) – обявен в Държавен вестник бр. 66 от 24 юли 2020 г.:

Рецензии на чл.-кор. проф. д. и. н. Александър Костов: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Димитър Луджев: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Любомир Огнянов: на български и английски език;
Становища на проф. д. с. н. Пепка Бояджиева: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Пенчо Пенчев: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Илияна Марчева: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Владимир Златарски: на български и немски език.

Резюмета на трудовете на доц. д-р Даниел Вачков на български и английски език.

Заседанието на Научното жури се проведе на 5 януари 2021 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания.


17 ноември 2020 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Стопанска история на Българското Възраждане) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа 15 – 19 век“ – един, със срок
за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – брой 98, от 17.11.2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при
БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел. 0899 09 02 16;
02 870 8513.

30 октомври 2020 г.

На свое заседание на 20.10.2020 г. (Протокол № 15, т. 3.1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2 История и археология, научна специалност „История на България“ (Стопанска история на Българското Възраждане) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа 15-19 век.“


23 октомври 2020 г.

На свое заседаниe на 20.10.2020 г. (Протокол № 15, т. 3.2.) Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност Нова и най-нова обща история (Американска външна политика към Близкия Изток) за нуждите на секция „Съвременна история и геополитика“, считано от 23 октомври 2020 г. Срокът на конкурса е два месеца.  Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, тел. 0884 716589; 02 8706384.


5 октомври 2020 г.

Въз основа на решение на Научния съвет от 24 септември 2020 г., във връзка с установени нарушения, при изначалното решение за обявяване на конкурса, които биха довели до опорочаване на процедурата, се прекратява конкурса за заемането на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 66 от 24 юли 2020 г.

5 октомври 2020 г.

Въз основа на решение на Научния съвет от 24 септември 2020 г., във връзка с установени нарушения, при изначалното решение за обявяване на конкурса, които биха довели до опорочаване на процедурата, се прекратява конкурса за заемането на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо-албанските отношения (1878–1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 66 от 24 юли 2020 г.


8 септември 2020 г.

Рецензии и становища
за доц. д-р Росица Стоянова, единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“  – професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Нова българска история – социална политика, институции, обществени организации) – обявен в Държавен вестник бр. 21 от 13.03. 2020 г.:

Рецензии на проф. д. и. н. Милко Палангурски: на български и английски език;
Рецензии на проф. д-р Йорданка Гешева: на български и английски език;
Рецензии на проф. д-р Веселин Янчев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Димитър Луджев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Людмил Спасов: на български и английски език;
Становища на доц. д. н. Юра Константинова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Даниел Вачков: на български и френски език.

Резюмета на трудовете на доц. д-р Росица Стоянова на български и английски език.

Заседанието на Научното жури ще се състои на 8 октомври 2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Заседателната зала на Института за исторически изследвания.


24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изслед­вания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Нова българска история – Стопанска и социална история на България през XX век), за нуждите на секция „Нова българска история“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изслед­вания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шип­ченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изследва­ния при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професи­онално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Наци­оналноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за историче­ски изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изслед­вания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо- албанските отношения (1878 – 1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за историче­ски изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изследва­ния при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и архео­логия, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Политическа история на Централна Европа след Втората световна война), за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.


09.07.2020 г.

На свое заседание от 1-7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в Институт за исторически изследвания – БАН по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Нова българска история – Стопанска и социална история на България през ХХ век) за нуждите на секция  „Нова българска история“.

На свое заседание от 1–7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.8) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Институт за исторически изследвания-БАН по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо-албанските отношения (1878–1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.

На свое заседание от 1–7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.9) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в  Институт за исторически изследвания–БАН по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878–1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.

На свое заседание от 1-7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.4) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в Институт за исторически изследвания-БАН по  Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Политическа история на Централна Европа след Втората световна война) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“.


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.21 Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание) (Подготовка на авиатори в Царство България: документално наследство), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 29 от 27 март 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

15 май 2020 г.

В разпоредбата на § 52 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. е предвидено обратно действие на приетия закон, като изрично е посочено, че същият влиза в сила от 13.03.2020 г. Поради това актуалният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 13 юли 2020 г.

13 март 2020 г.

На свое заседание на 10 март 2020 г. (Протокол № 3, т. 4) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност 05.03.21 „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Подготовка на авиатори в Царство България: документално наследство) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.21 Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание) (Анализи на ориенталски извори за евразийските номади (XI – XIII в.), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 29 от 27 март 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

15 май 2020 г.

В разпоредбата на § 52 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. е предвидено обратно действие на приетия закон, като изрично е посочено, че същият влиза в сила от 13.03.2020 г. Поради това актуалният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 13 юли 2020 г.

13 март 2020 г.

На свое заседание на 10 март 2020 г. (Протокол № 3, т. 5) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност 05.03.21 „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Анализи на ориенталски извори за евразийските номади (XI – XIII в.) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Нова българска история – социална политика, институции, обществени организации), за нуждите на секция „Нова българска история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 21 от 13 март 2020 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02/870 8513.

15 май 2020 г.

В разпоредбата на § 52 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. е предвидено обратно действие на приетия закон, като изрично е посочено, че същият влиза в сила от 13.03.2020 г. Поради това актуалният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 13 юли 2020 г.

Обяви в НАЦИД:
https://ras.nacid.bg/competitions

18 февруари 2019 г.

На свое заседание на 11 февруари 2020 г. (Протокол № 2, т. 3.2) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България (Нова българска история – социална политика, институции, обществени организации)“ за нуждите на секция „Нова българска история“ при ИИстИ – БАН.


29 ноември 2019 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ („Американската публична дипломация след Втората световна война“) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН, достъпен на сайта на института. Документи се приемат от зав.-отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 94, 29 ноември 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседания на 5 ноември 2019 г., Протокол № 10, т. 1) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност  Нова и най-нова обща история (Американската публична дипломация след края на Втората световна война) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“


12 ноември 2019 г.

На свое заседания на 5 ноември 2019 г., Протокол № 10, т. 2, Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност  Нова и най-нова обща история (История на европейската интеграция и външни отношения на ЕС) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, считано от 13 ноември 2019 г. Срокът на конкурса е два месеца.  Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16


7 октомври 2019 г.

На свое заседания на 1 октомври 2019 г., Протокол № 9, т. 4, Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за „асистент“ по История на България (Нова българска история) за нуждите на секция „Нова българска история“, считано от 7 октомври 2019 г. Срокът на конкурса е два месеца и се провежда по условията и реда на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания – БАН. Документи се приемат от зав. Отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и  археология, научна специалност „История на България“ („Политическа дейност на българската възрожденска емиграция“) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 3) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България (Политическа дейност на българската възрожденска емиграция)“ за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа през 15 – 19 в.“

9 декември 2019 г.

Рецензии и становища за доц. д.и.н. Пенка Пейковска, единствен допуснат в конкурса кандидат:

Рецензии на проф. д. и. н. Стефка Петкова: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Щелиян Щерионов: на български и английски език;
Рецензии на доц. д-р Даниел Вачков: на български и френски език;
Становища на проф. д. и. н. Луиза Ревякина: на български и руски език;
Становища на проф. д. и. н. Валери Стоянов: на български и немски език;
Становища на проф. д. и. н. Манчо Веков: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Антоанета Запрянова: на български и английски език.

Резюмета на трудовете на доц. д. и. н. Пенка Пейковска: на български и английски език.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание“ („Демографски аспекти на миграциите на населението в България при Третата българска държава“), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 5) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание (Демографски аспекти на миграциите на населението в България при Третата българска държава)“ за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“ при ИИстИ – БАН.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ („Третата българска държава и българите в Западните Балкани“) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 1) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде анулирано решението от заседанието на Научния съвет от 11 юни 2019 г. (Протокол № 7, т. 2) за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по направление 2.2. История и археология, шифър 05.03.06. История на България, на тема „Българо–албански политически отношения от 1878 г. до 1944 г.“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“ при ИИстИ–БАН. На същото заседание от 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 1) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ към ИИстИ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България (Третата българска държава и българите в Западните Балкани)“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.

На свое заседание на 11 юни 2019 г. (Протокол № 7, т. 2) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по направление 2.2. История и археология, шифър 05.03.06. История на България, на тема „Българо – албански политически отношения от 1878 г. до 1944 г.“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“ при ИИстИ–БАН.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Средновековна история“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Средновековна история“ („Славянски извори за българската история“), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание от 5 март 2019 г., Протокол № 3, т. 7, Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Средновековна история“. Темата на конкурса е: „Славянски извори за българската история“. (11.03.2019 г.)

20 декември 2019 г.

Рецензии и становища за гл. ас. д-р Елена Костова, единствен допуснат в конкурса кандидат:

Рецензии на проф. д. и. н. Анка Данчева-Василева: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Иван Билярски: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Илия Илиев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Христо Матанов: на български и английски език;
Становища на проф. д. ф. н. Анисава Милтенова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Снежанка Ракова-Маринкьова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Олга Тодорова: на български и английски език.

Справки за научните приноси на гл. ас. д-р Елена Костова: на български и английски език.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент за нуждите на секция „Средновековна история“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Средновековна история“ („България и Дубровник през средните векове“), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 6 ноември 2018 г. (Протокол № 13, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност Средновековна история (България и Дубровник през средните векове) за нуждите на секция „Средновековна история“ при ИИстИ – БАН.


Приключили конкурси

Конкурси за „професор

  • Доц. д. и. н. М. Веков. 6 април 2017 г. с монография: „Генеалогията в българската историография в годините на прехода (1990-1015). Историографски и наукометрични аспекти“, София: ИК ДиоМира, 2017, 560 с.
  • Доц. д-р Илияна Марчева. 20 септември 2016 г. с монограхия: „Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война”, София: Изд. Летера, 2016, 640 с.
  • Доц. д-р Й. Гешева. 17 юни 2015 г. с монография: „Фамилия графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина на ХVII-XX век). Историко-генеалогично изследване“. София: ИК ДиоМира, 2012, 342 с., 4 родословни таблици.

Конкурси за „доцент

Рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.04. История на България (Нова българска история) за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“ (Български национален въпрос след 1878 г.), обявен в Държавен вестник, бр. 36 от 27.04.2018 г. и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН. За участие в него са допуснати двама кандидати от същата секция – гл. ас. д-р Войн Божинов и гл. ас. д-р Слави Славов. Избран кандидат: гл. ас. д-р Слави Славов.

Рецензия от акад. Георги Марков
Рецензия от доц. д-р Александър Гребенаров
Становище на проф. д. и. н. Трендафил Митев
Становище на проф. д-р Ангел Димитров
Становище на проф. д-р Йорданка Гешева
Становище на доц. д-р Зорка Първанова
Становище на доц. д-р Димитър Тюлеков

  • Гл. ас. д-р Надя Димитрова Филипова. 12 септември 2017 г. с хабилитационен труд: „България и Сирия в “ерата Асад“, 522 с.
  • Гл. ас. д-р Владимир Николов Златарски. 13 септември 2016 г.
  • Д. и. н. Петър Иванов Стоянович. 8 септември 2016 г.
  • Гл. ас. д-р Мариана Малинова Тиен. 10 май 2016 г. с хабилитационен труд: „Историографски и извороведски аспекти на в изследванията на българо-китайските отношения в съвременния период“.20 януари 2022 годинаНа свое заседание от 13 януари 2022 г. (Протокол № 1, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в Института за исторически изследвания – БАН по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Монархическата институция и Третата българска държава) за нуждите на секция „Нова българска история“.20 януари 2022 годинаНа свое заседание от 13 януари 2022 г. (Протокол № 1, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в Института за исторически изследвания – БАН по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Монархическата институция и Третата българска държава) за нуждите на секция „Нова българска история“.