Blagovest Njagulov

Assoc. Prof., Dr.

E-mail: bna2002(at)mail(dot)bg

1. MAIN FIELDS OF RESEARCH

Modern, contemporary and comparative history; historiography and memory; ethnic politics, Bulgarian communities abroad and minorities in Bulgaria; Bulgarian-Romanian relations and history of Dobrudja.

2. ACADEMIC COMPETENCIES AND CAREER

Еducation

1988 – Doctor of History, Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences.

1983 – Master of History, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Positions held

2017 – Deputy Director of the Institute for Historical Studies / IHS, Bulgarian Academy of Sciences / BAS.

2015-2020 – Deputy Chairman of the Council for Foreign Bulgarian Studies at the Governing Council of BAS.

2012-2016 – Representative of IHS at the General Assembly of BAS.

2002 – Associate Professor.

1988 – Assistant Professor.

Degree and academic rank

2002 − Associate Professor, Habilitation thesis “The Banat Bulgarians”, Institute of History, BAS.

1988 − Doctor of History, Doctoral thesis “The Dobrudja Question in the Foreign Policy of Bulgaria, 1926-1931”, Institute of History, BAS.

Membership in academic organizations and associations

Joint Bulgarian-Romanian Commission of Historians.

Joint Bulgarian-Ukrainian Commission of Historians.

Membership in editorial and publishing boards

2017 – Editorial board of “Bulgarian Historical Review”, Sofia.

2014-2016 − Editorial board of „Исторически преглед“, Sofia.

2014 – Publishing board of „Cahiers Balkaniques“, INALCO, Paris.

2010 − Publishing board of „Valahian Journal of Historical Studies“, Valahia University of Târgovişte, Târgovişte, Romania.

1996-2004 – Editorial board and scientific secretary of „Исторически преглед“, Sofia.

Specializations and fellowships

2002-2003 – Specialization in New Europe College, Bucharest, Romania, and INALCO, Paris, France, 5 mounths, Fellow of New Europe College.

1995 − Specialization in Graduate Institute of International Studies, Geneva, Switzerland, 6 mounths, Fellow of Fonds Katzarovi.

Research work in archives and libraries in Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, Hungary, Italy, France, United Kingdom.

Participation in joint projects

2020-2022 − Leader of joint project of IHS and Institute of Southeastern European Studies, Romanian Academy “Dobrudja as Border Region in the Late Ottoman Empire, Bulgaria and Romania: History and Memory”.

2019-2020 − Participant in the National Scientific Program “Cultural and Historical Heritage, National Memory and Social Development”, funded by the Ministry of Education and Science, 2019 − Coordinator of the participants from IHS.

2017-2019 – Leader of joint project of IHS and Institute of Southeastern European Studies, Romanian Academy, “Looking for a Useful Past: History as Resource for the Present”.

Teaching

2013 − Lecture course “Minorities and Ethnic Policy in Southeastern Europe”, Training Center for DPhil students, BAS.

2009/1010 − Lecture course “Political and Ethnic Issues of Contemporary Romania”, Bachelor’s degree “Past and Present of Southeastern Europe”, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

2007-2011 − Lecture course „Political Actors in the Balkan Countries”, Master’s degree “Comparative Politics and International Relations” (in French), Department of Political Science, New Bulgarian University.

2006/2007 − Lecture course “The National Question in Contemporary History”, Training Center for DPhil students, BAS.

2006/2007 − Lecture course “Minorities and Ethnic Policy in Southeastern Europe”, Bachelor’s degree “Balkan Studies”, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

2002-2005 – Supervisor of DPhil student Maria Bilga, Institute of History, BAS, Doctoral thesis “Bulgaria and Bulgarians from Moldova and Ukraine (60’s – early 90’s of XX century)”, defended in 2007.

Languages

French, English, Romanian, Russian=

3. PUBLICATIONS

Books

 • Банатските българи. Историята на една малцинствена общност във времето на националните държави. София: Парадигма, 1999, 366 с.

Collective works

 • История на България, т. 9, История на България, 1918-1944 г. Н. ред: Г. Марков, В. Тошкова, С. Грънчаров, E. Стателова, Б. Нягулов, Н. Попепетров, София, 2012, 839 с.
 • Тодоров, П., К. Пенчиков, Б. Нягулов, В. Милачков, П. Бойчев. История на Тутракан, т. II, 1878-1944 г., Н. ред.: П. Тодоров, Силистра: Издателство „Александър Ковачев“, 2010, 668 с.
 • Кузманова, А., Тодоров, П., Ж. Попов, Б. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. История на Добруджа, т. 4, 1878-1944. Н. ред.: П. Тодоров, Б. Нягулов, Велико Търново: Фабер, 2007, 647 с.

Papers

 • История без граници? Наблюдения върху историческата българистика в Европа. – In: Българистиката в Европа: настояще и бъдеще. Под редакцията на Л. Тасева, Й. Спасова-Дикова, М. Цибранска, Б. Нягулов, Б. Мирчева, А. Лулева, И. Гергова, С. Горянова. С.: Издателство „Изток-Запад“, 2019, 106-122.
 • People’s Republic of Bulgaria and the Bulgarian Diaspora in the USA at the End of the Cold War. – In: Beyond the Border. Proceedings of the 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia, June 27-29, 2016, Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2019, 138-144.
 • Война, понятия и памет: Добруджа между „втората национална катастрофа“ на България и „великото обединение” на Румъния. – In: Добруджа в края на Първата световна война. Добрич, 2019, 32-46. 20th Century. Special edition of Études balkaniques, Sofia 2017, 62-77).
 • Държави, малцинства и политики: българо-украински сравнения и отношения. – In: Украïна i Болгарiя в iсторiï Eвропи. Збiрник наукових праць, Киïв-Софiя, 2019, 243-257.
 • The Historical Bulgarian Studies Abroad: a Glimpse into Their Past and Present. – Bulgarian Historical Review, 2018, № 3-4, 16-39.
 • Loyalties under Strain: The Dobrudja „Mahzar” of 1940. – Études balkaniques, 2017, № 4, 650-665 (Politics and Society in Bulgaria and Romania in the 20th Century. Special edition of Études balkaniques, Sofia 2017, 62-77).
 • „Врагове“ и „патриоти“ отвъд Берлинската стена: НРБ и българската диаспора в Западна Европа. – Балкани. Миграциите и Балканите от древността до наши дни, кн. 6.1, 2017, 78-88.
 • Лидери под въпрос: историография и памет за Стефан Стамболов и Йон Антонеску. In: Известия на Института за исторически изследвания, т. 34, Ролята на елитите в процеса на консолидирането на нациите и на националното строителство, С., 2017, 335-364.
 • Добруджа като граница и границата в Добруджа (преди и след Берлинския договор, 1878 г.). In: Империи, граници, политики (XIX – началото на XX век). Сборник с материали от международна научна конференция, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 27 и 28 февруари 2015 г. Съст.: П. Митев, В. Рачева, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 197-234.
 • Violences contre les civiles de la Dobroudja, 1916-1918: Historiographie et mémoire en Bulgarie et en Roumanie. − Bulgarian Historical Review, 2016, № 1-2, 18-38.
 • Entre le paradis et l’enfer: L’histoire, Baltchik et Dobroudja mises au point. Études balkaniques, 2016, № 2, 205-241.
 • Чий e Балчик? История, историография и памет в Румъния и България. − Историческо бъдеще, 2015, бр. 1-2, 45-70.
 • Добруджанският въпрос в съвременната историография: сравнителни аспекти. In: Добруджа − политика, общество, стопанство и култура, 19-20 век. Сборник с изследвания, Съст.: Д. Иванова, Ц. Недков, Тутракан, 2015, 82-97.
 • Identity, Church and State: A Bulgarian Pole among the Catholics in the Village of Dragomirovo. − Bulgarian Historical Review, 2014, № 1-2, 38-48.
 • Малцинства в действие: Съвременни малцинствени движения в България и сред българските общности в „близката чужбина”. In: Dunărea − Nistru, Anuar, Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”, vol. 3, Redactor principal N. Cervencov, Chișinău, 2014, 71-92.
 • Румъния и Балканите / Югоизточна Европа: наука, политика, терминология. In: Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров“ 1808-2008 г. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Оридски”, 2014, 95-122.
 • Identités en question: Les Macédoniens et les Aroumains dans un contexte comparatif et bilatéral. In: Identitate, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii româno-bulgare. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 197-236.
 • Еarly Socialism in the Balkans: Ideas and Practices in Serbia, Romania and Bulgaria. In: Entangled Histories of the Balkans. Transfer of Political Ideologies and Institutions. Edited by R. Daskalov, D. Mishkova, Leiden – Boston: Brill Publishers, 2014, 199-280. (Ранният социализъм на Балканите. Идеи и практики в Сърбия, Румъния и България. In: Преплетените истории на Балканите – том 2: Пренос на политически идеологии и институции. Съст. и н. ред.: Р. Даскалов, Д. Мишкова. С.: Нов български университет, 2014, 209-293.)
 • Любомир Милетич за българите в Трансилвания и Банат: исторически следи и съвременни наблюдения. − Исторически преглед, 2013, № 3-4, 41-47.
 • Сравнителната история и историографията в България. − Балкани, 2013, №2, 57-69.
 • La problématique minoritaire en Bulgarie: Minorités, politiques et médias. In: L’expression médiatique de la diversité culturelle dans les pays de l’Europe centrale et orientale. Sous la direction de D. Serafínová et M. Mathien, Édition Bruylant, 2013, 209-315.
 • Малцинствените движения на българите в Украйна и Република Молдова. In: Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност. С.: Гутенберг, 2013, 13-69.
 • Териториалната автономия в Европа и опитът на бесарабските българи. In: България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков, Кишинев: S.Ş.B., 2013, 348-368.
 • Ideas of Federation and Personal Union with Regard to Bulgaria and Romania. − Bulgarian Historical Review, 2012, № 3-4, 36-61.
 • От фикция към реалност: македонското малцинство в Румъния. − Исторически преглед, 2012, № 5-6, 160-202.
 • The Recent Past: Old and New Accents in Research and Debate. − Divinatio, vol. 35, spring-summer, 2012, 181-187.
 • Сравнителни аспекти на българския въпрос в Банат и Македония. − In: Националното обединение на България, 1940-1944 г., С.: Македонски научен институт-София, 2012, 413-423.
 • Minorités et politique minoritaire en Bulgarie, 1878-1944. In: Minorities in the Balkans. State Policy and Interethnic relations (1804-2004). Еd. D. T. Bataković, Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2011, 59-76.
 • Деконструкции на митове от националните истории: България и Румъния в сравнителен контекст. In: История, митология, политика. С.: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2011, 417-436 (http://lib.sudigital.org/record/18827).
 • Bulgarian Minority Elites in Greater Romania (1918-1940). In: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central- and East-European States in Modernity and Post-Modenity. Hungarian-Bulgarian History Conference Budapest, May 14-15, 2009. Papers. Eds.: G. Demeter, P. Peykovska. Sofia-Budapest, 2010, 189-199.
 • The Bulgarians in Greater Romania: Minority Identities and Political Instrumentalization. − Bulgarian Historical Review, 2010, № 1-2, 89-101.
 • Как да пишем историята на близкото минало или за един актуален историографски дебат. − Исторически преглед, 2010, № 1-2, 200-213 (How can we write a History of the recent Past: or, Reflexions on a Current Historiographical Debate − Divinatio, vol. 31, spring – summer 2010, 209-222).
 • Образованието в историята на бесарабските българи. In: Просвета и промяна, С.: Институт за исторически изследвания, 2010, 378-394.
 • От единение към разграничение: българи и гагаузи в румънска Бесарабия, 1918-1940. In: Курсом развивающейся Молдовы, т. 10, Личность и группа: векторы трансформационных отношений. Москва, 2010, 156-190.
 • Защитата на малцинствата чрез двустранни договори: България в европейския и балканския контекст. In: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев, С.: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2009, 197-216.
 • Cigányok (romák) Bulgáriában. Egy társadalmi és kisebbségi probléma múltja és jelene. − Limes, Tatabánya, 2009, № 1, 201-209.
 • Православието и католицизмът сред българите в Румъния. In: Българската православна църква. Традиции и настояще. С.: Гутенберг, 2009, 243-261.
 • Dynamics of the Identities among Bulgarian Communities Abroad. In: Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum, II, Sofia, May 16-18 2007, Papers, Eds.: P. Peykovska, A. Seres, Sofia-Budapest, 2008, 3-14 (http://www.ihist.bas.bg/sekcii/PINI/PINI_Konferences/BU-Forum_2007/BHSF-II_Proceedings.pdf)
 • Minorités, migrations et expérience ethnopolitique en Bulgarie. − Hommes & Migrations, Paris, № 1275, 2008, 19-30.
 • Les États en Europe du Sud-Est face aux défis de la protection des minorités: Un apperçu général. − Révue des études Sud-Est européenes, Bucarest, 2008, № 1-4, 379-392.
 • Между България и Русия: История и идентичност на бесарабските българи. In: Историята − професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков, С.: Тангра ТанНакРа ИД, 2008, 91-104.
 • The Vlachs in Bulgaria and the Bulgarian-Romanian Relations between the two World Wars. − In: Transborder Identities. The Romanian Speaking Population in Bulgaria, Ed. S. Şerban, Bucharest: Paideia, 2007, 133-161.
 • Romák (cigányok) Bulgáriában, mint társadalmi és kisebbségi probléma. In: Balkán-Tanulmányok Központ / Center for Balkan Studies, Tudományos közlemények / Scientific Bulletin, Budapest, 2007, 9 p. (http://www.balkancenter.hu/pdf/blagoveszt.pdf).
 • За историята на циганите/ромите в България (1878-1944). In: Социалната интеграция на ромите в българското общество, С.: Институт по социология, 2007, 24-42.
 • Политика и идентичност: Румъния, Турция и гагаузите през 30-те години на ХХ в. − Исторически преглед, 2007, № 3-4, 253-271 (http://www.rodolubets.com/research/BN-gagauzi-1.doc).
 • L’histoire de la Bulgarie en français. In: Francophonie et intégration européenne. Sous la direction de: A. Krasteva, A. Todorov, K. Hristova-Valcheva, G. Jetchev, [Sofia]: Nouvelle Université Bulgare, [2007], 129-144.
 • Observations sur le transfert des politiques concernant les minorités. In: Penser l’Europe. Séminaire international 2005/2006: Nations et Minorités dans la Communauté Européenne, Quatrième edition 2005. Academia Română, Fundaţia naţională pentri Ştiinţa şi Artă, [Bucarest, 2007], 47-56.
 • Банатските българи преди и след Трианон / A bánáti bolgárok Trianon elött és után. In: Tanulmányok a Magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, nemzetiség néporajzából / Studies on the Ethnology of Armenian, Bulgarian, Greek. Polish, and Rusinian Minorities in Hungary, Budapest, 6, 2006, 48-64.
 • Történetírás Bulgáriában a kontinuitás és a változás között. − Világtörténet, Budapest, 2006 ösz-tél, 64-68.
 • Малцинствата в етническата политика на България и Украйна: сравнителни аспекти. In: Българите в Северното причерноморие, т. IX, 2006, Одеса: Друк, 237-256.
 • Les minorités “réciproques” en Bulgarie et en Roumanie à l’époque actuelle: similitudes et divergences. − Études balkaniques, 2006, №1-2, 3-9.
 • Националната история в съвременния европейски контекст. In: Историческата наука в България − състояние и перспективи. Материали от Кръгла маса по повод Анкетното проучване “Историци за историята”, проведена на 23-24 ноември 2005 в Института по история при БАН, София, С.: Институт по история на БАН, 2006, 149-162.
 • “Другите” за “нас” и за историята: Българската историография между приемственост и промяна. In: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, София, 10-11 ноември 2004, С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, Съст.: И. Баева, П. Митев, 2006, 24-40 (с А. Запрянова и И. Марчева),
  http://www.anamnesis.info/sites/default/files/Predizvikatelstva_Promjana_2006.pdf).
 • Историографията между приемственост и промяна: А. За текущата история на историческата наука в България. Б. Анкетно проучване “Историци за историята”. − Исторически преглед, 2005, № 1-2, 3-97 (с А. Запрянова и И. Марчева).
 • Международната защита на малцинствата в политиката на България и Полша: сравнителни аспекти в исторически контекст. In: Малцинствени и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни. Доклади от научна конференция, 17-19 юни 2003 г., София, Институт по балканистика, С., 2005, 135-150.
 • Защитата на малцинствата в Централна и Югоизточна Европа: сравнителни аспекти. In: Български календар 2005. Българско републиканско самоуправление [Будапеща], 2005, 153-172.
 • A romániai bolgár kisebbség múltja és jelene. − Korunk, Cluj, 2005, № 1, 60-67 (http://epa.oszk.hu/00400/00458/00097/2005honap1cikk850.htm).
 • Les guerres balkaniques dans les manuels d’histoire: Le cas bulgaro-roumain. − Révue des études sud-est européennes, Bucarest, T. XLII, 2004, № 1-4, 215-231.
 • La protection internationale des minorités au XXe siècle: Le cas bulgaro-roumain. In: New Europe College. Regional Program. 2002-2003, 2003-2004, Bucharest, 2004, p. 65-125 (http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications/a_regional2002-2004.pdf).
 • Добруджанските българи в румънския парламент (1919-1940). In: Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков. Studia Balkanica 24, С., 2003, 248-262.
 • Румънците и Румъния в българската книжнина (1878-1989). In: Балканските идентичности в българската култура. т. 4, Съст.: Н. Аретов, С., 2003, 183-208 (http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti/492-rumantzite.html).
 • A qui est la Dobroudja? Le débat historiographique bulgaro-roumain. In: Premières rencontres des études balkaniques en France, Paris, 2002 (http://www.afebalk.org/rencontres2002/textes/B.Njagulov.pdf)
 • Румънската историография за българите и двустранните отношения. In: История на българите. Изкривявания и фалшификации, Първа част, С.: Тангра ТанНакРа, 2002, 201-228.
 • Le débat historiographique dans les rapports bulgaro-roumains (1944-1989). − Études balkaniques, 2002, № 2, 64-86.
 • Румънските българи − асимилирани или съхранени? − Алманах Родолюбец, бр. 5, С., 2002, 236-245.
 • България и Европа през визията на историографията. − Нова публичност, бр. 9, 3/2001, 2-5 (http://www.newpublicity.org/issues/issue9/debates_bg.html).
 • Европейската защита на малцинствата и България − съвременни аспекти. − Исторически преглед, 2000, № 5-6, 270-296.
 • Митове и факти за идентичността на банатските българи. In: Локални общности. т. 1. Културна идентичност, традиции, регионална принадлежност. Съст. И. Бокова, С., 2000, 45-54.
 • “Българската иредента в Бесарабия” между фикция и реалност. In: Българите в Северното причерноморие, т. 7, Велико Търново, 2000, 411-426.
 • Frontiera − un zid sau un pod? − Magazin istoric, Bucureşti, № 1 (394), Ianuarie 2000, 26-32 (http://www.itcnet.ro/history/archive/mi2000/current1/mi26.htm#top ; http://starbisnov.blogspot.com/2008/08/301.html).
 • Добруджанският “махзар” − между манипулацията и конформизма. − Добруджа, № 17-18, 2000, 232-237.
 • Добруджанската проблематика (1878-1940 г.) в най-новата румънска историография. − Добруджа, № 14-16, 1997-1999, 255-276.
 • La politique par rapport à la diaspora: une comparaison entre l’expérience française et l’expérience bulgare. In: Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale (XIXe et XXe siècle). Actes du colloque inernational 3-4 mai 1999 sous le patronage de l’Institut français de Sofia, Sofia, 2000, 46-54. (Études balkaniques, 1999, № 3-4, 64-86).
 • Правителствената политика спрямо българите зад граница. In: 120 години изпълнителна власт в България, Научна конференция, 6-7 юли 1999, С.: Гутенберг, 1999, 237-251.
 • Щрихи към портрета на етно-националния елит на бесарабските българи от Украйна и Молдова (1918-1991 г.). In: История и культура болгар и гагаузов Молдовьi и Украиньi (Сборник статей к 100-летию со дня рождения И. И. Мещерюка), Н. ред. И. Ф. Грек, Кишинев: “SЭB”, 1999, 147-153.
 • От Банат до Македония: освобождаването на военнопленниците в Тимишоара през май 1941 г. − Македонски преглед, 1999, № 2, 81-92.
 • Българи и украинци в Румъния между двете световни войни. Етно-малцинствени аспекти. In: Украiна и Болгарiя: вiхи историчноi дружби (матерiали мiжнородноi конференцii, присвяченоi 120-рiччю визволення Болгарii вiд османського iга), Одеса, 1999, 343-360.
 • Забравените водачи. − Алманах Родолюбец, бр. 3, С., 1998, 189-194.
 • Българското малцинство в югославски Банат под германска окупация (1941-1944 г.). − Балканистичен форум, 1998, № 1-2-3, 87-101.
 • Малцинственото движение на банатските българи в Румъния (1935-1940 г.). − Исторически преглед, 1998, № 5-6, 109-132.
 • Българските общности зад граница. In: Общности и идентичности в Българи. Съст. и ред. А. Кръстева, С.: Петекстон, 1998, 408-438 (с Е. Миланов), http://bolder.prohosting.com/asen/obst-вg.htm, (Bulgarian Communities beyond the Bulgaria’s International Borders. In: Communities and Identities in Bulgaria, Ed. by A. Krasteva, Longo Editore Ravenna, 1998, 331-352, http:// bolder.prohosting.com/asen/obst-eng.htm)
 • Българските малцинствени проблеми в Бесарабия пред Обществото на народите. In: Българите в Северното причерноморие, т. 6, В. Търново, 1997, 331-351.
 • Българският национален въпрос в най-новата англоезична и френскоезична книжнина. − Исторически преглед, 1997, № 5-6, 118-157.
 • Българските задгранични общности и България (съвременни аспекти в исторически контекст). − Родина, 1997, № 1-2, 292-319.
 • Етно-малцинствени аспекти в българо-румънските отношения. − Международни отношения, 1997, № 5, 83-98.
 • Българо-унгарски малцинствени връзки в Румъния между двете световни войни. − Исторически преглед, 1997, № 2, 84-107.
 • “Партийци” и/или “миноритари” − единство и разединение на българските малцинствени дейци в Добруджа. − Добруджа, № 13, 1996, 90-99.
 • Образът на “врага” у българи и румънци по време на войните. In: Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа, Тутракан, 1996, 225-238.
 • Кръстьо Мисирков за българската кауза в Бесарабия. В: Българите в InСеверното причерноморие, т. 5, В. Търново, 1996, 389-397.
 • Проблемът за власите в България между двете световни войни (политически фактори и аспекти). − Българска етнология, 1995, Извънреден брой, 52-75.
 • Щрихи от историята на отношенията между българи и власи (румънци) в град Тутракан. In: Тутракан в историческото развитие на Добруджа, Тутракан, 1995, 161-174.
 • L’image de “l’autre” chez les Bulgares et les Roumains, 1878-1944. − Études balkaniques, 1995, № 2, 3-25.
 • Българите в Румъния − минало и настояще. In: Българите в Средна и Източна Европа. Доклади и съобщения от научна конференция, 20-21 октомври, 1994, Будапеща, С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1995, 82-95.
 • Бесарабски българи в румънската литература между двете световни войни. In: Българите в Северното причерноморие, т. 4, Велико Търново, 1995, 285-302.
 • Quelques remarques sur les Congrés des minorités nationales en Europe entre les deux guerres mondiales. − Bulgarian Historical Review, 1995, № 2, 105-111.
 • “Новите” стари ориентири на съвременната румънска добруджанистика. − Добруджа, № 11, 1994, 249-258.
 • Българското дружество “Братство” в Букурещ и културно-просветното дело на българите в Румъния. In: Българската църква и училището в Букурещ, С.: Културно-просветен център “Васил Априлов”, 1994, 98-121.
 • Прояви на организирано малцинствено движение сред българите в Бесарабия 1929-1930 г. In: Българите в Северното причерноморие, т. 3, Велико Търново, 1994, 229-242.
 • Румънското владичество и националното съзнание на българите в Южна Добруджа, In: Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Сборник с изследвания, Добрич: Исторически музей, 1994, 77-87.
 • Христо П. Капитанов − жизнен път, обществена дейност и творчество, 1903-1971 г. − Добруджа, № 10, 1993, 313-329.
 • Културно-просветни проблеми на българите в Бесарабия, 1917-1940 г. In: Болградската гимназия. Сборник по случай 125 години от основаването ѝ. С.: Културно-просветен център “Васил Априлов”, 1993, 123-140.
 • Бесарабският българин Иван Желязков и българското малцинствено движение в Румъния. In: Българите в Северното причерноморие, т. 2, Велико Търново, 1993, 230-246.
 • Бесарабските българи във “Велика Румъния”. In: Българите в Северното причерноморие, т. 1, Велико Търново, 1992, 160-172.
 • Опит за създаване на българска малцинствена партия в Добруджа през 1926 г. − Добруджа, № 9, 1992, 228-241.
 • Убийството на Христо Стефанов − лично отмъщение или политически атентат? − Добруджа, № 8, 1991, 193-208 (Лично отмъщение или политически атентат? В: Премълчани имена, Добрич, 1996, 32-48.).
 • Добруджанските българи и конгресите на европейските национални малцинства. − Добруджа, № 7, 1990, 87-103.
 • За националните духовни връзки между България и Добруджа, 1918-1940 г. In: 50 години от възвръщането на Южна Добруджа, Силистра, 1990, 197-229.
 • Балчик и посещенията на български интелектуалци в Южна Добруджа под румънска власт. In: Балчик − древност и съвремие, Добрич, 1990, 149-165.
 • Висшият съвет на българите в Румъния 1927-1929 г. − Векове, 1990, № 4, 25-35.
 • La question de la Dobroudja dans le contexte de la politique étrangère de la Bulgarie, 1926-1931. − Bulgarian Historical Review, 1990, № 1, 3-20.
 • La question de la Dobroudja dans les relations bulgaro-roumaines au cours du premier gouvernement national-taraniste en Roumanie, 1928-1931. − Études balkaniques, 1989, № 4, 21-40.
 • Събитията в Южна Добруджа през есента на 1927 г. и техният международен отзвук. − Добруджа, № 5, 1988, 155-167.
 • Добруджанският въпрос в международните отношения през 1926 г. − Исторически преглед, 1988, № 5, 44-59.

Academic reviews

 • Looking at Migrations of Balkan Address: Migrations from and to Southeastеrn Europe. Edited by Anna Krasteva, Anelia Kasabova and Diana Karabinova. Longo Editore Ravenna, 2010, 288 p. − Études balkaniques, 2010, № 4, 218-222.
 • Социалната история на балканските елити в сравнителна перспектива: Добринка Парушева. Правителственият елит на Румъния и България, втората половина на XIX и началото на ХХ век. Социална история. София: Институт по балканистика, Българска академия на науките, 2008, 384 с. – Исторически преглед, 2009, № 3-4, 222-224, (Études balkaniques, 2009, №3).
 • Румънските българи в Търговище: Steliana Grasu. Bulgarii de la Târgovişte. Comunitatea Bratstsvo a Bulgarilor din România, Bucureşti: Ararat, 2000, 80 p.; Maria Tufeanu. Cartierul bulgăresc al Târgoviştei. Târgovişte: Pildner & Pildner, 2006, 146 p. − Ек, 2007, № 4, 33-35.
 • Keith Hitchins. The Identity of Romania. Bucharest: The Encyclopedic publishing House, 2003, 216 p. − Études balkaniques, 2004, № 3, 165-167.
 • Френскоезични издания за историята на България: Evguenia Kalinova, Iskra Baeva. La Bulgarie contemporaine entre l’est et l’ouest. Traduction de V. Lebedevska, Collection “Le Monde en transition”, Paris: L’Harmattan, 2001, 246 p.; Ivan Iltchev. La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origines а nos jours. Traduit du bulgare par: E. Borissova, N. Botsev, S. Deltchev, R. Stancheva, Editions Colibri, 2002, 376 p.; Dimitrina Aslanian. Histoire de la Bulgarie de l’antiquitе а nos jours. Trimontium, Versailles, 2003, 496 p. − Исторически преглед, 2004, № 3-4, 233-243.
 • Marco Marcov. Le peuple bulgare, la Macédoine, l’Europe. La Question macédonienne et l’évolution du Droit des peuples. Vol. I, Préface de Guy Héraud, Genève-Paris-London-Washington D. C., 2003, XIII+469 p. − Исторически преглед, 2004, № 1-2, 258-262.
 • Защитата на малцинствата − илюзорна идея или необходима реалност?: Огняна Хрисимова. Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в Европейския югоизток. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2003, 298 с. − Исторически преглед, 2004, № 1-2, 238-246.
 • През призмата на национализма: Zbuchea, Gheorghe. România şi rǎzboaiele balcanice 1912-1913. Pagini de istorie sud-est europeanǎ, Editura Albatros, Bucureşti, 1999, 458 p. − Исторически преглед, 2000, № 3-4, 253-259.
 • De la guerre à la paix, ou vainqueurs contre vaincus?: Iordan, Constantin. România şi relaţiile internaţionale din Sud-estul european: probleme ale pǎcii, securitǎţii şi cooperгǎrii (1919-1924), All educational, Bucureşti, 1999, 226 p. – Études balkaniques, 2000, № 2, 139-142.
 • Symposium international “Structures fédérales et coopération interrégionale dans l’espace balkanique”, Rapports et documents, vol. 7, Genève – Gex, 1997, 410 p. − Études balkaniques, 1999, № 1-2, 234-236.
 • От еманципацията до маргинализацията на една малцинствена общност: Carol Iancu, Les Juifs en Roumanie (1919-1938). De l’émancipation а la marginalisation, Préface de Pierre Guiral, Postface de Gérarg Nahon, Ouvrage publié avec le concours de l’université Paul Valéry Montpellier III, Collection de la Revue des Etudes juives dirigé par Gérard Nahon et Charles Touati, E. Peeters Paris-Louvain, 1996, 432 p. − Балканистичен форум, 1998, № 1-2-3, 225-228.
 • Théodor D. Dimitrov, La Bulgarie et la Société des Nations. L’expérience de la protection internationale des minorités nationales 1920-1939, Genève, Foyer européen de la culture, 1994, 430 p. (Теодор Д. Димитров, …). − Исторически преглед, 1994/1995, № 6, 117-122 (Études Balkaniques, 1996, № 1, 124-128).
 • Nestor Rateş. România: revoluţia încîlcitǎ. Traducerea din limba englezǎ de Sanda Grigoriu. Versiunea romaneascǎ revazutǎ de autor, Bucureşti, Editura Litera, 1994, 191 p. − Études balkaniques, 1995, № 4, 128-131.
 • Извори за историята на Добруджа 1878-1919, т. 1, Съставители: Ж. Попов, К. Пенчиков, П. Тодоров, София, Издателство на БАН, 1992, 546 с. − Добруджа, № 10, 1993, 335-337.
 • Carol Iancu, L’émancipation des Juifs de Roumanie 1913-1919. De l’inégalité civique aux droits de minorité: l’originalité d’un combat à partir des Guerres balkaniques et jusqu’à la Conférance de paix de Paris (Préface dе Charles-Olivier Carbonell), Montpellier, 1992, 350 p. – Études balkaniques, 1993, № 1, 119-121.
 • Антонина Кузманова, От Ньой до Крайова. Въпросът за Южна Добруджа в международните отношения 1919-1940. София, Наука и изкуство, 1989, 307 с. − Bulgarian Historical Review, 1991, № 1, 93-97.
 • Iacobescu, M., România şi Societatea Naţiunilor 1919-1929, Bucureşti, Editura Academiei, 1988, 296 p. – Études balkaniques, 1990, № 4, 132-134.

Compiling and editing

 • Българистиката в Европа: настояще и бъдеще. Под редакцията на Л. Тасева, Й. Спасова-Дикова, М. Цибранска, Б. Нягулов, Б. Мирчева, А. Лулева, И. Гергова, С Горянова. С.: Издателство „Изток-Запад“, 2019, 106-122.
 • Beyond the Border. Proceedings of the 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia, June 27-29, 2016. Ed. by Lora Taseva, Catherine Rudin, Ana Luleva, Blagovest Njagulov, Boyka Mircheva, Joana Spassova-Dikova, Mariyana Tsibranska, Ivanka Gergova, Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2019.
 • Archives, Historiography, Memory, Controversies: Bulgaria and Romania in Focus. − Bulgarian Historical Review, 2015, № 1-2, 3-106 (Ed.: Б. Нягулов).
 • Culture and Politics in South-Eastern Europe, XIXth-XXth Century. Looking at Bulgaria and Romania. – Bulgarian Historical Review, 2012, № 3-4, 3-109 (Ed.: Б. Нягулов).
 • История на България, т. 9, История на България, 1918-1944 г. Н. ред: Г. Марков, В. Тошкова, С. Грънчаров, E. Стателова, Б. Нягулов, Н. Попепетров, София, 2012, 839 с.
 • Кузманова, А., Тодоров, П., Ж. Попов, Б. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. История на Добруджа, т. 4, 1878-1944. Н. ред.: П. Тодоров, Б. Нягулов, Велико Търново: Фабер, 2007, 647 с.
 • Историческата наука в България – състояние и перспективи. Материали от Кръгла маса по повод Анкетното проучване “Историци за историята”, проведена на 23-24 ноември 2005 в Института по история при БАН, София. Съст. и н. ред: А. Запрянова, Б. Нягулов, И. Марчева, София: Институт по история при БАН, 2006, 314 с.
 • Българската църква и училището в Букурещ. Сборник по случай 125 години от създаването на църквата и училището. Н. ред.: Б. Нягулов, София: Културно-просветен център “Васил Априлов”, 1994, 256 с.
 • Българите в Румъния XVII-XX в. Документи и материали. Съст.: М. Младенов Н. Жечев, Б. Нягулов, София: Академично издателство “Марин Дринов”, 1994, 420 с.
 • Българите от Украйна и Молдова 1941-1945 г. Документи и материали. Съст.: П. Тодоров, Б. Нягулов − Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 31, кн.3, Исторически факултет, Велико Търново, 1994, 392 с.
 • Политическа борба в защита на българските национални интереси (разговор с г-н Данаил Ст. Бекяров за българската миноритарна партия в Добруджа под румънска власт). − Добруджа, № 8, 1991, 210-225.

4. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC FORUMS

Participations in congresses, conferences and round tables in Bulgaria, Romania, Serbia, Ukraine, Hungary, Slovakia, France.

5. PRACTICAL ACTIVITIES

Popular articles

58 articles in periodicals.

Textbooks and directories

 • История на българите. Учебник за чуждестранни граждани, кандидатстващи във висши училища в Република България, С.: Издателство ”Дамян Яков”, 2002, 232 с., Второ допълнено издание, 2004, 244 с.
 • Алманах на българските национални движения след 1878 г. С., 2005 (co-author).
 • Кой кой е сред българите XV-XIX в. 501 имена от епохата на османското владичество. Коорд. и ред.: И. Тодев, С., 2000 (co-author).

Translations

 • Жоел Далегр. Политиките на гръцките правителства спрямо помаците в Западна Тракия. − Исторически преглед, 2009, №. 5-6, 50-76 (Translated from French).
 • Константин Йордан. Населението на Битолския вилает в навечерието на Илинденското въстание. − Македонски преглед, 2008, № 1, 37-44 (Translated from Romanian).
 • Бернар Лори. Архаичност и модерност на формите на насилие в Македония по времето около Илинденското въстание (1903 г.). In: 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.). Сборник доклади от Международната научна конференеция, София, 26-27 септември 2003 г., С.: Парадигма, 2005, 155-174 (Translated from French).

Expert activity for state institutions, foundations and organizations

Expert activity for the Ministry of Education and Science, Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, State Agency for Bulgarians Abroad in Bulgaria, as well as for NGOs working for the Bulgarians abroad.