Chavdar Vetov

Assoc. Prof., PhD

Phone: (+359 88)9827650

e-mail: vetov1(at)abv(dot)bg

29 july 1977, Sofia

1. MAIN FIELDS OF RESEARCH

Photographic documents, Bulgarian history 19 – 20 century

2. ACADEMIC COMPETENCIES AND CAREER

Еducation

2003 – 2005: Master`s degree from the Universiry of Sofia “St. Kliment Ohridski”; Master Thesis on „Russian National Idea during the XIX century.“

2012 – 2014: PhD from Institute for Historical Studies – BAS. Thesis: Photodocuments (XIX – middle of XX c.) as Historical Sources and their Preservation in the Archive Institutions

Degree and academic rank

Associate Professor

Participation in joint projects

Bulgatian History in Images and Documents. Institut for Historical Studies – BAS and Ministry of Education and Science.

Project of the Institute for Historical Studies in collaboration with Regional Department of Education. Student`s conference „100 years from the signing of the Treaty of Neuilly“, duration 2019 – march 2020.

International Migration in Bulgaria, 19th – 21st Centuries : Historical-Demographic, Social-Anthropological and Ethno-Cultural Aspects. Duration: 2015 – 2018 г.

„Bulgaria – Sources and documents” Institute for Historical Studies – BAS. Duration: 2013 – 2015.

Central and South-East Europe in the 19th-21st Century: Regions, Borders, Societies, Identities. A Project of the Institute for Historical Studies at the BAS and the Institute of History at the Hungarian Academy of Sciences (Sofia – Budapest, 2010-2012).

Languages

English – level B2; French – medium; Russian – medium;

3. PUBLICATIONS

Papers

 • Vetov, Chavdar. The War in Pictures  (Peter Darvingov’s Fund as a Source of Visual Information  about the First World War). Bulgaria and Hungary in the First World War: A View from the 21st Century., Budapest-Sofia, ISBN:978 – 954-2903-36-9
 • Ветов, Чавдар. Български революционери във фотографиите от епохата. Родознание Genealogia, 1 – 2, Рекламна къща “Дио Мира”, 2018, ISSN:0861–9573, 138-144
 • Ветов, Чавдар. Отзив за книгата на Манчо Веков „Българската генеалогия в годините на прехода (1990 – 2015). Историографски и наукометрични аспекти“. Архивен преглед, 1, М&ВМ, 2018, ISSN:0204-8132, 214-218
 • Ветов, Чавдар. Фотографски свидетелства за българската революционна емиграция. Миграции на хора и идеи в България и Унгария (XIX – XX век).Publications of the Bulgarian – Hungarian History Commission 4. Издания на българо – унгарската историческа комисия. Съст. Пенка Пейковска, Габор Деметер., 4, Парадигма, 2018, ISSN:2535-0757, 74-88
 • Ветов, Ч.. Ботевите четници през погледа на фотографите.. Те превърнаха роба в борец за народна правда. Библиотека Български северозапад към „Известия на музеите в Северозападна България“, 37, “БГ – Принт” – Враца, 2017, ISSN:0204 – 4013, 121-141
 • Ветов, Ч.. За някои фотографии на участници в българското националноосвободително движение.. Родознание Genealogia, 1 – 2/ 2017, Рекламна къща “Дио Мира”, 2017, ISSN:0861–9573, 204-214
 • Ветов, Ч.. Фотографски документи за сподвижници на Васил Левски. Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение., “Златен змей”, 2017, ISBN:978-954-776-038-7, 387-399
 • Chavdar Vetov. Photography and Its Role in the Bulgarian Society (Winning Recognition and Spreading) – Late 19 th Century – 1930s.. Bulgarian Historical Review, 3-4, Institute for Historical Studies, 2016, ISSN:0204-8906, 155-188
 • Ветов, Ч.. История и фотографии за Врачанския революционен комитет. Родознание Genealogia, 1 – 2/ 2016, Рекламна къща “Дио Мира”, 2016, ISSN:0861-9573, 81-101
 • Ветов, Ч.. Фотографски материали за Ботевата чета. По данни от Български исторически архив към Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий. Известия на исторически музей – Батак, том ІV. Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно., ІV, Беллопринт ООД – Пазарджик, 2016, ISSN:1314 -2909, 154-168
 • Vetov, Ch.. Bulgarians through the Eyes of Hungarian Photographers – Hungarians in Bulgaria through the Eyes of Bulgarian Photographers (1850 – 1940). (Re)discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History, 2015, ISBN:978-954-2903-22-2, ISSN:0205-2504, 140-146
 • Ветов, Ч.. Фотографски ателиета и фотографи по българските земи ХІХ – средата на ХХ век. – Родознание/Genealogia, 2015,. № 3-4, 2015, 51-67
 • Ветов, Ч.. Фотографски материали за Съединението. Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно, 2015, ISSN:1311–9133, 130-139
 • Ветов, Ч.. Легендата “Повесть о Белом клобуке” и концепцията Моска – Трети Рим.. Родознание Genealogia,, 1 – 2/ 2014, Рекламна къща “Дио Мира”, 2014, ISSN:0861 – 9573, 188-193
 • „Фотографски материали за живота и дейността на полк. Петър Дървингов, съхранявани в научния архив на БАН”. В съавторство с доц. Ружа Симеонова. 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878 – 1913). Сборник доклади от международна научна конференция София – Благоевград, 2 -4 октомври 2013 г. С. 2014. ISBN 978-954-2903-11-6. Стр. 695 – 713.
 • Ветов, Ч.. Фотографските материали – евристичност и архивиране. Исторически преглед, 3-4, Институт за исторически изследвания при БАН, 2014, ISSN:0323 – 9748, 145-171
 • Ветов, Чавдар. Фотографските документи като извор за изследване на миналото. Наука, XXIV, 3, 2014, ISSN:0861 3362, 75-75
 • Vetov, Chavdar. The road of photography from Paris to the Bulgarian lands: from the Daguerreotype Invention (1839) to the Liberation (1877/78). Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17 – 21 centuries. Collected studies., Prime Rate Kft., 2013, ISBN:978-954-2903-10-9, 149-152
 • Ветов, Чавдар Венелинов. Фотографските документи като извор за изследване на миналото. Родознание/Genealogia, бр.3/4, 2012 г., “Дио Мира”, 2012, ISSN:0861-9573, 21-33

Academic reviews

 • „Проф. Кирил Богданов с поглед към миналото, настоящето и бъдещето.“ Отзив за книгите „Старите вещи разказват.“ С. 2013. и „Живот между два свята. Времена. Поколения. Полюси.“ С. 2012. В: сп. Родознание/Genealogia, бр. 1 – 2/2013 г., година ХVІІІ. ISSN 0861-9573, Стр. 154 – 160.
 • „Фотографска колекция онлайн от историческа гледна точкa.“ Прес релийз публикуван в бюлетин към своден каталог на НАБИС (Национално академична библиотечно-информационна система) на адрес: http://www.nalis.bg/newsletter/42443e44243e43344043044444143a430-43a43e43b43543a44643844f-43e43d43b43043d-43e442-43844144243e44043844743544143a430-43343b43543443d430-44243e44743aa?searchterm=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
 • Участие в подготовката на материали за сборник „Нови извори и документи за Балканските войни“. С. 2015 г.
 • Отзив за сборник Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17 – 21 Centuries. Hungarian and Bulgarian Approaches. Eds. G. Demeter, P. Peykovska. Sofia – Budapest, 440 p. [Серия Помощни исторически дисциплини / Auxiliary Historical Disciplines, VIII]. В сп. Наука – кн. 4/2016, том ХХVІ, ISSN 0861 3362, стр. 80.
 • Рецензия на сборник “Плевен и плевенски край. Минало, традиции, духовност.” Сп. Родознание Genealogia, 1 – 2/ 2017, Рекламна къща “Дио Мира”, 2017, ISSN:0861–9573, 301 – 310.
 • Отзив за книгата на Манчо Веков „Българската генеалогия в годините на прехода (1990 – 2015). Историографски и наукометрични аспекти“. София 2017 г. Архивен преглед, бр. 1, 2018 г., стр. 214 – 2018. ISSN 0204-8132

4. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC FORUMS

 • „The road of photography from Paris to the Bulgarian lands: from the daguerreotype invention to the liberation”. Международна научна конференция „Региони, граници, общества и идентичности в Централна и Югоизточна Европа”, София, 2012 г.;
 • „Легендарни художествени елементи в някои писмени паметници отразяващи падането на България под османска власт”. Конференция „Легендата като исторически и генеалогичен извор”, София, 2012 г.
 • „Фотографски материали за живота и дейността на полк. Петър Дървингов, съхранявани в научния архив на БАН” (доклад в съавторство с доц. д-р Ружа Симеонова) . Международна конференция „Националната идея от Сан – Стефано до Букурещ 1878 – 1913 г.” Благоевград, 2013 г.
 • „Легендата «Повесть о белом клобуке» и концепцията “Москва – Трети Рим” . Конференция „Легендата като исторически и генеалогичен извор ІІ ” София, 2013 г.
 • „Образът на българите в Балканските войни според един пропаганден документ от епохата“. Международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи.“ София, 2013 г.
 • „Фотографиите на братя Карастоянови – извор за изследване на миналото“ в съавторство с доц. Ружа Симеонова. Националната научна конференция: „Родословие – за нас, за обществото.София, 2014 г.
 • „Bulgarians through the Eyes of Hungarian Photographers – Hungarians in Bulgaria through the Eyes of Bulgarian Photographers (1850 – 1940)“. Международна научна конференция „Old topics – New Approaches: Rediscovering the Sources“. София, 25 май, 2015 г.
 • „Фотографски материали за Съединението“. Национална научна конференция – „Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно“ проведена на 25 и 26 юни 2015 г., Пловдив.
 • „Photographs of WWI in the Documentary Heritage of Petar Darvingov – a prominent Activist for National Unification“ (в съавторство с доц. д-р Р. Симеонова). Конференция „Political, Military and Ethnical Relationships in the Balkans during World War One“. София, 29 септември 2015 г.
 • „Фотоматериали за Врачанския революционен комитет като извори на историческа и генеалогична информация“. Национална научна конференция „Родословия – за нас, за обществото“. 2; София, 19 ноември 2015 г.
 • „Фотографски материали за Ботевата чета. По данни от Български исторически архив към Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Кръгла маса „Априлска епопея-Батак. Размисли 140 години по-късно“.Батак, 14-15. 05. 2016 г.
 • „Ботевите четници през погледа на фотографите“. Национална научна сесия „Христо Ботев и неговата чета“ Враца, 27 май, 2016 г.
 • „Рецензия на книга „Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17 – 21 Centuries. Hungarian and Bulgarian Approaches“. Eds. G. Demeter, P. Peykovska. Sofia – Budapest, 440 p. [Серия Помощни исторически дисциплини / Auxiliary Historical Disciplines, VIII]. 10 години Българо – унгарска историческа комисия. Юбилейна международна конференция Унгария и България – Свързани истории в Централна и Югоизточна Европа, ХVІІ – ХХІ век. Конференцията е проведена на 31. 05. 2016 г. София.
 • „Фотографски свидетелства за българската революционна емиграция“. Международна конференция „Външни миграции в България, ХІХ – ХХІ в. Историко – демографски, социално – антропологически и етнокултурни аспекти“. София, 01. 06. 2016 г.
 • „Фотографии за четническото движение по българските земи през 60-те години на ХІХ век“. Национална научна конференцияГенеалогията – минало, настояще и бъдеще“ проведена на 17. 11. 2016 г. София.
 • „Фотографски документи за сподвижници на Васил Левски“. Конференция „Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение.” Дата на провеждане: 22-23 юни 2017 година. Място: гр. Карлово – Национален музей „Васил Левски”
 • „Българите в творчеството на унгарски фотографи от ХІХ в“. Конференция: Унгаристични четения 2017. Първи национален научен форум по унгаристика. Дата на провеждане: 18 октомври 2017 г. Унгарски научен институт, София.
 • Български революционери във фотографиите от епохата. Конференция „Генеалогията – минало, настояще, бъдеще. 2“. Дата на провеждане 23.11.2017 г. Читалище Славянска беседа – София.
 • „Фотографската колекция в ИИИ – БАН“. XII-та конференция на специалност „Архивистика и документалистика“: Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история. Проведена на 18 април 2018 г. гр. София, СУ „Климент Охридски“
 • Фотографиите на българската владетелска династия на страниците на сп. „Илюстрация Светлина”. Национална научна конференция с международно участие на тема: Генеалогията – минало, настояще и бъдеще. Проведена на 22 ноември 2018 г., гр. София.
 • Фотографиите в българските архиви отразяващи чествания на събития свързани с революционното минало. Представено на: Национален научен семинар на тема:„Архиви и история: взаимодействия, бъдеще“ . Проведен на 16 – 17 октомври 2019 в СУ „Св. Климент Охридски“, София.
 • Белези на модернизацията по българските земи, отразени във фотографиите. Представено на: Кръга маса Дигиталната хуманитаристика и индустриалното наследство в България – проблеми, модели, методология. Проведено на 16 ноември 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, София.
 • Български революционни дейци във фотографиите след Освобождението (в съавторство с ас. д-р Таня-Йоана Минкова) Представено на: Национална научна конференция с международно участие „Генеалогията – минало, настояще и бъдеще“ 21 ноември 2019 г.

5. PRACTICAL ACTIVITIES

Lectures and other public events to promote academic achievements

Opening of Photo Exhibition „100 години от Балканските войни” , в рамките на международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи.“ София, 2013 г.

„Българската владетелска династия в образи (картини и фотографии публикувани в български печатни издания от края на ХІХ – 30 те години на ХХв.)“ Presented at „Семинар „България – извори и документи”, София, 2014 г.

„Фотографиите като исторически извор“. Public lecture and Presentation organised by Science Archive -BAS, Sofia 2015