Daniel Vatchkov

Prof. PhD

Born on September 4th, 1964 in Sofia

CONTACT

Phone: (+359 89)3580977

e-mail: daniel(dot)vatchkov(at)gmail(dot)com

1. MAIN FIELDS OF RESEARCH

Bulgarian and world economic, financial and social history of the 20th century.

2. ACADEMIC COMPETENCIES AND CAREER

Еducation

1998 – PhD in History – Institute for Historical Studies – Bulgarian Academy of Sciences

1992 – Diploma of Higher European Studies – European University Centre, Nancy (France)

1990 – MA in History – Faculty of History – “St Kliment Ohridski” Sofia University

Positions held

2017 – Director of the Institute for Historical Studies – Bulgarian Academy of Sciences

2012-2017 – Scientific Secretary of the Institute for Historical Studies – BAS

2009 – Associate Professor at the Institute for Historical Studies – BAS

2001 – Chief Assist. Professor at the Institute for Historical Studies – BAS

1998 – Assist. Professor at the Institute for Historical Studies – BAS

Degree and academic rank

2009 – Associate Professor

1998 – PhD in History

Membership in academic organizations and associations

2012 – Member of the Scientific Council of the Institute for Historical Studies – BAS

2003 – Member of Collegium Germania

Membership in editorial and publishing boards

2017 – Editor-in Chief of “Bulgarian Historical Review – Revue Bulgare d’histoire”

2007 – Member of the Editorial Board, Bulgarian National Bank

Specializations and fellowships

1991–1992 – European University Centre, Nancy (France)

Participation in joint projects

2002 – 2005 Bulgarian Foreign Debt 1878-1990, Bulgarian National Bank

2009 – 2011 History of the People’s Republic of Bulgaria, Institute for Studies of the Recent Past

Languages

French, Russian, English

3. PUBLICATIONS

Books

Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация. София, изд. Сиела, 2018, 214 с. ISBN 978-954-28-2486-2

Collective works

 • Българският външен дълг 1944 – 1989. Банкрутът на комунистическата икономика. (в съавторство с Мартин Иванов), изд. Сиела, С., 2008, 256 с. ISBN 978-934-28-0307-2
 • История на външния държавен дълг на България 1878 – 1990 г. (в съавторство с Мартин Иванов и Цветана Тодорова). Българска народна банка. Т. II, С., 2009. 232 (944), ISBN 978-954-8579-18-6
 • История на Народна република България. Режимът и обществото. (в съавторство с Александър Везенков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Иван Еленков и др. под общата редакция на Ивайло Знеполски), Сиела, С., 2009, 716 с. ISBN 978-954-28-0588-5
 • История на България 1919 – 1944, т. IX, (под общата редакция на акад. Г. Марков). София, Институт за исторически изследвания при БАН, Тангра Танакра ИК, 2012, 839 с. ISBN 978-954-2903-08-6

Papers

 1. Българската политика на страниците на парижкия всекидневник „Тан“ (август 1914-октомври 1915 г.), В: Исторически преглед, кн.1/1994-1995, 137-162. ISSN 0323-9748
 2. Българският стабилизационен заем от 1928 година В: Исторически преглед, кн.4/ 1994-1995, с.25-52. ISSN 0323-9748
 3. Проблемът за българските бежанци пред Обществото на народите (1923-1925), В: Македонски преглед, кн.3, 1998 г. 21-40, ISSN 0861-2277
 4. Българският външен дълг в периода на голямата икономическа криза (1929-1934), В: Исторически преглед, кн. 5-6 1998, 78-108; ISSN 0323-9748
 5. Контактите на деветнадесетомайския режим с международните финансови среди. В: Минало, кн.3/1998 г 55-64. ISSN 1310-3415
 6. Oтношенията на България с международните финансови среди през втората половина на 30 те години на XXв В: Известия на държавните архиви, кн. N: 73, 1999 г., 3-18. ISSN 0323-9780
 7. Опити за финансово-икономическо възстановяване на България след Първата световна война (1920-1923), В: BHR, кн.1-2, 2000, 56-83 (Des essais de rétablissement financier et économique de la Bulgarie après la Première guerre mondiale (1920-1923). ISSN 0204-8906
 8. Външният държавен дълг ( съавторство с Цв. Тодорова) В: България през двадесети век, С. 1999, 366-380. ISBN:954-528-146-4.
 9. Антиинфлационната политика на БЗНС в периода на самостоятелното му управление; В: История, 1-2, 2003, 102 – 109, ISSN: 0861-3710
 10. Проблемът за външния държавен дълг и изпълнителната власт; В: 120 години изпълнителна власт в България, С. 1999, 202-210. ISBN: 954-9943-05-4
 11. Интересен документ на Политбюро на ЦК на БКП за външния дълг на България през 70- те години; В: Известия на държавните архиви, кн. 77; 2000; 63-71. ISSN: 0323-9780
 12. Значението на финансово- икономическото възстановяване на Европа за укрепването на мира; В: Двадесетият век. Опит за равносметка, С., 2003, 271 – 281; Meждународна научна конференция 20 век. ISBN 954-07-1901-5
 13. Външният държавен дълг и националната сигурност от Освобождението до наши дни; В: Синергетична парадигма на националната сигурност, С., 2001, 145-154Международна юбилейна конференция “Синергетиката- нова парадигма на сигурността”. ISBN: 954-494-464-8
 14. Идеи в българското общество за федеративно изграждане на Европа и света (1916- 1919); Исторически преглед кн. 5-6, 2000, 297-317; ISSN 0323-9748
 15. Българският външен дълг през Втората световна война 1939-1945 (в съавторство с М. Иванов)- Исторически преглед кн. 3-4, 2001 г.; 92-116; ISSN 0323-9748
 16. Проблемът за натуралните контрибуции, наложени на България след Първата световна война, Минало, 2002, кн.1; 53-61. ISSN: 1310-3415
 17. Съветското решение на проблема с българския външен дълг от края на 70-те години на XX век – В: Русия и България между филството и фобството. Материали от научните конференции „Русия и Европа през XX век“ и „Русия в българската история“. CD. Изд. „ИФ-94“, Сдружение „Анамнезис“, 2009, ISBN 978-954-9445-09-1
 18. Изпълнението на финансово- икономическите клаузи на Съглашението за примирие с България от 28 октомври 1944 г. – В: Исторически преглед, 2004, 1-2; 129 – 154; ISSN 0323-9748
 19. Уреждането на финансовите задължения между България и Германия, формирани през Първата световна война – В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, 185-196. ISBN 954-430-989-6
 20. Determination des clauses financières et économiques du Traité de paix de Paris avec la Bulgarie du 1947 et ses conséquences pour l’ économie bulgare de l’ après guerre. – В: BHR – на френски език 2003, 3-4, 77-106. ISSN 0204-8906
 21. Живков и проблемите на българското икономическо развитие – В: Историята, бр. 2, 2007, 17-19.
 22. Тенденции в изследванията върху стопанското развитие на България за периода от Освобождението до 1944. Доклад от Конференцията „Предизвикателствата на промяната. Българската историография след 1989 г.“, 10-11 ноември 2004, С. Изд. Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, 2006 г. 209-218. ISBN 10:954-07-2439-2
 23. Българската икономика и войните на XX век – В: Разум, 3-4, 2005, 179-202. ISSN 1312-1146
 24. Външните задължения на България в условията на извършващите се икономически, финансови и търговски промени в социалистическата общност (1964 – 1973 г.) – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнина на професор Любомир Огнянов. С., 2006, 736-752 ISBN 10:945-07-2429-4
 25. Българският външен дълг в годините на следвоенното възстановяване (1947 – 1953) – Известия на държавните архиви, N:93, 2007, 32-51. ISBN: 0323-9780
 26. Първата дългова криза на България в периода на социализма (1956 – 1966) – Историческо бъдеще, 2006/1-2, 141-164. ISSN 1311- 0144
 27. Българският външен дълг в годините на Петролната криза (1973-1980) – Исторически преглед, 2006, кн. 5-6, 110-139. ISSN 0323-9748
 28. Андрей Ляпчев и финансовото възстановяване на България след Първата световна война – В: Андрей Ляпчев. Изкуство, култура и политика. С., 2006, 89-100. ISBN 978-954-91697-8-2
 29. Задграничните български дружества – опит за модернизиране на външната търговия или начало на тайно източване на държавните финанси – В: Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. Изд. Тангра Танакра, С. 2008, 595-604. ISBN 978-954-378-025-9
 30. Българите и французите (в съавторство). София, Тангра Танакра ИК, 2011, 177-218.
 31. La Bulgarie et les problemes financiers de la communaute des pays socialistes. In: Divinatio, 27/2008, 127-136. (България и финансовите проблеми на социалистическата общност), ISSN 1310-9456
 32. Българските държавни финансови институции и кризата около обявяването на независимостта. – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от XXI век. София, Институт за исторически изследвания, 2010, 97-106. ISBN 978-954-2903-02-4
 33. Иван Евстратиев Гешов и развитието на финансовата система в България. В: Годишник. Род, семейство, отечество. Регионален исторически музей – Пловдив. Пловдив, 2009, 18 – 22. ISSN 1311 – 9133.
 34. Един французин в съдбата на българските бежанци – Комисарят на ОН за България Рене Шарон. В: Известия на старозагорския исторически музей. Том. IV, Стара Загора, 2011, 151-155.
 35. Краят на Втората световна война – сепаративен мир или капитулация. – В: Един завет, 2010, бр. 2 (71), 21-24. ISSN 0861-8151
 36. Пътят на комунистическата партия към властта (1939 – 1944). В: НРБ от началото до края. София, Сиела, 2011, 35-58. ISBN 978-954-28-0896-1
 37. България под сянката на Сталин. В: НРБ от началото до края. София, Сиела, 2011, 59-90. ISBN 978-954-28-0896-1
 38. България в годините на класическия сталинизъм. В : НРБ от началото до края. София, Сиела, 2011, 115-121. ISBN 978-954-28-0896-1
 39. Изграждане на структурите на комунистическа икономика в България. В: НРБ от началото до края. София, Сиела, 2011, 122-144. ISBN 978-954-28-0896-1
 40. Курс към ускорено икономическо развитие и опити за реформиране на икономическия модел. В: : НРБ от началото до края. София, Сиела, 2011, 284-291. ISBN 978-954-28-0896-1
 41. Представите за икономиката на НРБ като източник на носталгия по комунизма. В: Българският комунизъм. Дебати и интерпретации. София, Център за академични изследвания, 2013, 38-54. ISBN 978-954-320-434-2
 42. Интелектуалците и определянето на стопанската политика на България през 20-те години на XX век. Сборник от международна конференция на тема: «Интелектуалците и/в политиката». Нов български университет – 9 с. http://ebox.nbu.bg/profesorgenov/view_lesson.php?id=23
 43. The changeover in Bulgaria in 1947 as a form of financial repression. (Паричната обмяна в България през 1947 г. – форма на финансова репресия.) – Remembrance in Time. Volume 1, Brasov, Transilvania University Press of Brasov, 2012, 167-170. ISBN 978-606-19-0130-2
 44. Българските финанси и изпитанията на войните от 1912-1913 г. Военноисторически сборник, 4/2012, 53-56. ISSN – 0204-4080
 45. Les finances bulgares durant les annees des guerres balkaniques. BHR, 1-2; 2014, 122-137 ISSN 0204-8906
 46. Финансиране на българската индустрия в посткризисния период 1934-1939 г. По примера на Банка „Български кредит“ – В: Известия на регионален исторически музей Габрово – т. I. 2013, Велико Търново, изд. Фабер, 2015, 158-171. ISSN 2367-783X
 47. Социалистическата наука в търсене на решения на финансово-икономическите проблеми на България. Примерът с външния държавен дълг. – В: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. Проект „Преживяно минало“ том I, Велико Търново, изд. Фабер, 2015, 136-142. ISBN: 978-619-00-0253-6
 48. Финансово-икономическите аспекти на проблема с българските бежанци след Балканските войни. В: „100 години от Балканските войни“. Международна научна конференция 11 ноември 2013, София, Българска академия на науките. Институт за исторически изследвания, 2015, ISBN 978-954-2903-17-8; 141-151; Financial and economic aspects of the problem concerning Bulgarian refugees after the Balkan wars. 470-479.
 49. Икономиката през Първата световна война. Проекции в икономическите политики на българските правителства в първите следвоенни години (1919-1925) – В: Първата световна война: Памет на поколенията. Сборник. Със съдействието на Министерството на образованието. Издателство „Ан-Ди”, София, 2014, ISBN: 978-954-92709-6-9, с. 43-61.
 50. Чудовищното в българския политически живот. Оранжевата гвардия в действие 1920-1923 г. – В: Studia Balcanica, 31, Mirabilia: Чудеса и чудовища. София, 2016; 393 – 404. ISBN 978-619-7179-05-7.
 51. Приносите на Иван Евстратиев Гешов за реформирането на данъчната система в България. В: Годишник. Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура. Пловдив, 2014, 78-84. ISSN – 1311 – 9133.
 52. Паричната обмяна в България през 1947 г. – форма на финансова репресия – В: Епохи, Година XXI, 2013, кн. 2 (2014). Велико Търново, 2014, 105-111. ISSN 1310-2141
 53. Финансовите разходи на България за военната защита на Съединението. В: Годишник на РИМ Пловдив, 2015, Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно. Пловдив, 2015, 110-116. ISSN-1311-9133;
 54. Финансовото подсигуряване на участието на България в Първата световна война. В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914-1915). Сборник доклади от международна научна конференция 13-16 октомври 2015. София, Институт за исторически изследвания, Военна академия „Георги Стойков Раковски“; Македонски научен институт, 2017, 159-165. ISBN 978-954-2903-28-4.
 55. Банковата криза в България и появата на Банка „Български кредит“ 1934 г. В: Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Юго-Западна България. Благоевград, 2015, 58-69. ISBN 978-954-00-0019-0
 56. Позицията на България относно ценообразуването в търговията между държавите от СИВ. – Известия на държавните архиви, бр. 107, 2016, 30-38. ISBN: 03239780
 57. Бежанският въпрос в следосвобожденската история на България – финансово-икономически аспекти. Списание на БАН, 1/2016; 28-33. ISSN 0007-3989.
 58. Документален сборник „Българите и Голямата война“. София, 2016, 28 – 64. ISBN 978-954-2903-24-6
 59. Македонските бежанци и тяхното настаняване в България – финансово-икономически аспекти на проблема (1878 – 30 години на XX век) – Македонски преглед, 2016, кн. 1, 7-18. ISSN 0861-2277
 60. Проф. Никола Стоянов – финансовият експерт на България. – Македонски преглед 2017, кн. 2, 53-62. ISSN 0861-2277
 61. „Големият скок напред“ в българската икономика и част от неговите последици – индустриалните аварии и катастрофи. История, религия, медии. Юбилеен сборник в чест на Горан Благоев. София, изд. Книгопис, 2017, 163-174. ISBN 978-619-7067-72-9
 62. Интегрирането на българските бежанци в стопанския живот на страна в периода между двете световни войни – Национална научна конференция „Българските бежанци в Бургас и региона 1878 – 1945 г.“. Бургас, 27-29 септември 2017. , Фабер, 2018, 62-73. ISBN 978-619-00-0709-8
 63. Preface – G. Demeter. Essays on Ottoman Modernization. Industrialization, Welfare, Military Reform. Institute for Historical Studies, BAS; Institute of History, HAS, Sofia, 2017, 9-10. ISSN 2535-0757.
 64. Нови регионални стопански изследвания и техният принос за историческата наука – В: Сборник с материали от конференцията „Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело – град Хасково“ – научна конференция гр. Хасково – 19-20 ноември 2017, Хасково, 2018, 104-111. Без ISBN?

Academic reviews

 • ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ. Документи за организациите на българската политическа емиграция 1945-1989 г. София, Анубис, – BHR, 3-4, 2001, 220-223 ISSN 0204-8906
 • Румен Аврамов, Стопанският XX век на България, С., 2001, В: Ист. Пр., кн. 1-2, 2002, 242-244. ISSN 0323-974
 • Йорданка Гешева, Държавната институция Велико народно събрание 1879- 1911 г. Исторически аспекти, изд. Иврай, София, 2001, 320 с. – В: Минало 2/2002, 95-96. ISSN 1310-341
 • Мартин Иванов. Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм 1963-1989. изд. Сиела, С., 2008, 315 с. – В: BHR 3-4, 2008, 244-248
 • Ottoman diplomatic documents on the origins of world war one. The road of Bulgarian independence. September 1908 – may 1909. Edited by Sinan Kuneralp and Gul Tokay. Center for ottoman diplomatic history. Istanbul. 2008, 305 p. – Исторически преглед, (5-6), 2008, 264-267. ISSN 0323-9748; BHR (под печат)
 • Румен Аврамов. Пари и де/стабилизация в България 1948-1989. С., Сиела, 2008, 340 с. – В: Критика и хуманизъм, кн.29; 2/2009, 371-375. ISSN 0861-1718
 • Димитър Луджев. Революцията в България 1989-1991. Книга 1. София, изд. „Д-р Иван Богоров”, 2008, 408 с. – Исторически преглед 2009, кн. (5-6), 229-234. ISSN 0323-9748

Compiling and editing

 • Collegium Germania, т.III, 2003 г.
 • Вайс, М., Международните отношения след 1945 г., изд. Кама, 2004 г.
 • Мужел, Фр., История на Северна Европа през XX век, изд. Кама, 2005
 • Сиринели, Ж.-Ф., Р. Вандебуш, Ж. Вавасьор-Деперие. История на съвременна Франция, изд. Кама, 2006
 • Балканските войни 1912-1913. Памет и история. София, академично издателство „Проф. Марон Дринов“, 2012 г.
 • Документален сборник. „Българите и Голямата война“. София, 2016, ISBN 978-954-2903-24-6;

4. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC FORUMS

Participation in 48 conferences and seminars in Bulgaria, Romania, France, North Macedonia, Ukraine.

5. PRACTICAL ACTIVITIES

76 popular articles, interviews, radio and television appearances.

Textbooks and reference books:

 • История и цивилизация, 9 клас, задължителна подготовка (в съавторство), София; Анубис, 2001
 • История и цивилизация, 9 клас, профилирана подготовка (в съавторство), София, Анубис, 2001
 • История и цивилизация. Тестове и задачи за профилирана подготовка, зрелостни и кандидатстуденстки изпити (в съавторство с Красимира Йончева). Изд „Д-р Иван Богоров”, С. 2007.
 • История и цивилизации. 8 клас, задължителна подготовка (в съавторство с Хр. Матанов, Б. Стоянов, К. Табакова, Ем. Карабоева), София, Анубис, 2017
 • История и цивилизация. 7 клас. (в съавторство с Пл. Митев и Е. Михайлова). София, Просвета, 2018.
 • Личности от Третото българско царство (в съавторство), София, Анубис, 2000
 • Енциклопедичен речник по история. Светът и България 1900 – 2003, (в съавторство с Валери Колев), Еквус и Пост скриптум, С., 2004 г.

Expert activity for state institutions, foundations and organizations

Member of the Joint Bulgaria-North Macedonia Multidisciplinary Expert Commission on historical and educational issues – 2018 –

Member of the National Commission at the Ministry of Education and Science for Conducting and Assessing the State Matriculation Examination in History and Civilization – 2014

External expert at the Ministry of Education and Science for the high school “History and Civilizations” curriculums – 2013.

Member of the Expert Council of the Institute for Studies of the Recent Past – 2008 –