Mancho Vekov

Prof. DSc.

e-mail: mvekov(at)abv(dot)bg

20 February 1960, Sofia

1. MAIN FIELDS OF RESEARCH

 • Historical Metrology
 • Document Studies
 • Source Studies of History
 • Genealogy

2. ACADEMIC COMPETENCIES AND CAREER

Еducation

1981 – MA in Economy of Labor, Economic institute, Sofia. „Демографски проблеми в промишлеността в България 1950–1974“.

1986-1989 – PhD student at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences.

1990 – PhD defence. „Проблеми на историческата метрология“, with the supervision of docent Кънчо Георгиев.

2014 – – D.Sc. degree of Historical Studies „Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система (XVII–XX век)“ – awarded by Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences.

Positions held

1989-1990 – Research Associate at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences.

1991 – Senior Research Fellow at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, to date).

2007 – Docent at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences.

2017 – Professor at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences.

Degree and academic rank

1990 – PhD at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences

1996 – Research Assistant, 1 grade at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences

2007 – Research Assistant, 2 grade, Docent at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences

2014 – D.Sc. degree at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences

2017 – Full Professor at the Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences

Membership in academic organizations and associations

– Bulgarian Genealogy Foundation

Membership in editorial and publishing boards

2013 – editor of „Родознание/Genealogia”

2011: editor of „Евразийски хоризонти: минало и настояще“

2009: editor of Интердисциплинарни диалози на историята

Participation in joint projects

1996-1998 – 50 years Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences

2008-2010 – Head of the international project Dialogues of History

2010-2012 – Head of the international project Eurasian Horizons.

2009-2012 – Central and South-East Europe in the 19th-21st Centuries: Regions, Borders, Societies, Identities, together with the Hungarian Academy of Sciences.

2016-2019 – External migration in Bulgaria ХIХ-ХХІ century, together with the Hungarian Academy of Sciences.

Individual research projects

2015-2018 – Genealogy of the Bulgarian Historiography in the “Perestrojka” years.

Teaching

2012-2016- Diverse lectures in fron t of the Bulgarian Genealogy Foundation

Languages

fluent: Russian;

uses: French, Serbo-Croatian, English

3. PUBLICATIONS

Books

 1. Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност ХVІІІ-ХХ век. С., 2007, 276 с. – удостоена за научно постижение на ИИИ за 2007 г.
 2. Historische Metrologie Bulgariens ХV-ХІХ Jh. Theoretischen und praktischen Aspekten. Sofia. 2010, 148 SS.
 3. Генеалогията в българската историография в годините на прехода (1990-2015). Историографски и наукометрични аспекти. С., 2017, 613 с.
 4. Европейската историческа метрология и България. Историогрфия и изворознние – 410 с., под печат.

Papers

 1. Въвеждане на метричната система в българските земи. — Исторически преглед, 1989, № 2, 73–81.
 2. Преглед на изследвания на историческата метрология у нас. — Архивен преглед, 1989, № 3, 220–229.
 3. Измерването като метод в науките за човека и обществото. — В: Трудове по история и теория на науката и техниката. Т. 5, 1989, с. 28-38 (съавтор).
 4. Някои специфични народни мерки, използвани от българите. — Българска етнография, 1991, № 5, 53-64. (съавтор).
 5. Аршинът — стара мярка за дължина. — Българска етнография, 1992, № 1, 28–42 (съавтор).
 6. Народни начини за измерване на пространството. — Българска етнология, 1995, № 3, 36–50.
 7. Метрологията в помощ на историческото познание. — Родознание / Genealogia, 1995, № 4, 20–25.
 8. Универсално значение на генеалогията. — Архивен преглед, 1995, № 1-2, 32–39.
 9. Й. В. Сталин и някои проблеми, свързани с отбраната и следвоенното развитие на България. – Военноисторически сборник, 1996, № 4, 159-176.
 10. Дейността на Кръстю Раковски в края на първата световна война. — Военноисторически сборник, 1996, № 6, 40-52 (съавтор).
 11. Ценни извори за българската история в архива на Втория интернационал. — Военноисторически сборник, 1997, № 2, 230-232.
 12. Отношенията между Москва и София през Втората световна война в докладите на пълномощния министър Иван Стаменов. — Военноисторически сборник, 1997, № 4, 70-94 (съавтор).
 13. Проблемът за използването на историческата метрология като средство при разчитането на документалните източници за историята. — Военноисторически сборник, 1997, № 6, 58–77.
 14. Masseinheiten in den Bulgarischen Ländern vor der Eingührung des metrishen Maßsystems. — Bulgarian Historical Review, 1998, № 1–2, 102–138.
 15. Внедряване на европейската метрична система. — В: От икономическа раздробеност и политическо противостоене — към икономическо, политическо и духовно единство. Пловдив, 1998, с. 47–52.
 16. Особености на предметричните европейски мерки. Опит за историко-метрологичен анализ. — Историческо бъдеще, 1998, № 2, 95–105.
 17. Обясненията на Иван Багрянов за усилията му да извади България от войната през 1944 г. — Военноисторически сборник, 1999, № 4, 74–98.
 18. Истината за една неизвестна среща на Хитлер с военния министър генерал Никола Михов. — Военноисторически сборник, 1999, № 5, 66–76.
 19. Генералът от пехотата Васил Кутинчев. — Военноисторически сборник, 1999, № 6, 65–84.
 20. Секция „Средновековна история на България. – В: 50 години Институт по история при БАН 1947-1997 г. София, 1999, с. 49-55.
 21. Секция „Нова българска история. – В: 50 години Институт по история при БАН 1947-1997 г. София, 1999, с. 69-76.
 22. Метърът — стъпка към сближаване на народите. — Историческо бъдеще, 2000, № 1-2, 204-223.
 23. Историко-метрологична характеристика на предметричните мерки по българските земи. XV–XVIII в. — Исторически преглед, 2003, № 1-2, 221-258.
 24. Крыстю Раковский и газета „Напред“: Новый взгляд на политическую позицию (1911–1912 гг.). — Bulgarian Historical Review, 2004, 1-2, 66-100 (съавтор).
 25. Метричната система и метрологичната дейност в България (1869–1948). — В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, 327–358.
 26. Човекът и ученият. Ст. н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Тодорова-Запрянова. – В: Интердисциплинарни диалози на историята. С., 2009 [2010], 7-23.
 27. Метрологията при социализма – законодателна и нормативна дейност. – В: Интердисциплинарни диалози на историята. С., 2009 [2010], 80-111.
 28. Речник на мерките по българските земи. – Родознание / Genealogia, 2010, № 3-4, 11-119.
 29. Пловдивски приноси в националния фонд от генеалогични и исторически знания – Родознание/Genealogia, 2010, № 3-4,102-106.
 30. Творческият път на проф. Валери Стоянов – единство на многообразието. – В: Евразийски хоризонти: минало и настояще. С., 2011, 9-16 (в съавторство с А. Запрянова).
 31. Развитие на метрологията като помощна историческа наука – евразийски влияния. – В: Евразийски хоризонти: минало и настояще. С., 2011, 190-212.
 32. Речник на мерките по българските земи. – Родознание / Genealogia, 2011, № 1-2, 125-134.
 33. Речник на мерките по българските земи. – Родознание / Genealogia, 2011, № 3-4, 94-109.
 34. European Historical Metrology and Bulgaria. – BHR, 2012, № 1-2, р. 18-48.
 35. Теоретично изворознание и генеалогия. – Родознание / Genealogia, 2012, № 1-2, 11-27.
 36. Добричките изследователи с принос към историята и генеалогията. – Родознание / Genealogia, 2012, № 3-4, 232-237.
 37. Как са измервали земята си нашите деди? – Родознание / Genealogia, 2013, № 1-2, 27-37.
 38. Триптих за миналото на Асеновградския край. – Родознание / Genealogia, 2013, № 1-2, 169-176.
 39. „Топонимията на Софийско” – принос в книжнината по хуманитаристика. – Родознание / Genealogia, 2013, № 3-4, 226-234.
 40. Хронологически граници на променливост на старите европейски мерки. – In: Bulgaria and Hungary in the Wars from the First Decade of the 20th Century. Bulgarian-Hungarian History Round Table, Sofia, 17 May 2012. Papers. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2013. Оnline издание: IHS – PDF, 328-340.
 41. Светлозар Дамянов с два приноса в регионалната история. – Родознание/Genealogia, 2014, № 1-2, 195-205.
 42. Новите летобройни и мерни системи – от Европа към България. – Родознание / Genealogia, 2014, № 1-2, 17-31.
 43. Духовен паметник в бесарабското село Чийшия. – Родознание / Genealogia, 2014, № 3-4, 214-222.
 44. Когато потомъкът е творец … или размисли за методологията. – Родознание/Genealogia, 2014, № 3-4, 11-27.
 45. Среща с банатските българи. – Родознание / Genealogia, 2014, № 3-4, 222-231.
 46. Нов творчески принос на добричките краеведи и родоведи. – Родознание / Genealogia, 2014, № 3-4, 231-238.
 47. Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново време. – Родознание / Genealogia, 2014, № 3-4, 238-247.
 48. Генеалогията – знание за рода, но и за обществото. – Родознание / Genealogia, 2015, № 1-2, с. 37-61.
 49. Духовните пастири на Златна Добруджа. – Родознание / Genealogia, 2015, № 1-2, с. 300-323.
 50. Когато съдбата на една фамилия е съдба на родния край. – Родознание / Genealogia, 2015, № 1-2, с. 324-339.
 51. Родопчанин от Смолянско – другар и сподвижник на Христо Ботев. – Родознание / Genealogia, 2015, № 1-2, с. 339-346.
 52. Ако изследваме станимашки родови корени. – Родознание / Genealogia, 2015, № 1-2, с. 346-359.
 53. От Мала Църква до „Цари Мали град“. – Родознание / Genealogia, 2015, № 1-2, с. 359-369.
 54. На хоро в Граово. – Родознание / Genealogia, 2015, № 1-2, с. 369-374.
 55. Родознание/ Genealogia – наукометеричен поглед. – Родознание/Genealogia, 2015, № 3-4, с. 11-38.
 56. Два юбилея за добричани. – Родознание / Genealogia, 2015, № 3-4, 239-248.
 57. Живот по „разкаленным углям“. – Родознание/Genealogia, 2015, № 3-4, с. 249-254.
 58. Да няма забрава. – Родознание / Genealogia, 2015, № 3-4 , 255-261.
 59. История и родословие на фамилиите от село Сараево. – Родознание / Genealogia, 2015, № 3-4, 262-275.
 60. Из стария Перник. – Родознание /Genealogia, 2015, № 3-4, 276-286.
 61. Любаш – познат и непознат.– Родознание / Genealogia, 2015, № 3-4, 287-292.
 62. „Родознание / Genealogia“ – 20 издателски години. Библиография. – Родознание/Genealogia, 2015, № 3-4, 213-221.
 63. Българската генеалогична книжнина – от емоционален към научен подход. – Родознание / Genealogia, 2016, № 1-2, 9-35.
 64. Старите марки по емигрантския път на предците. – Родознание / Genealogia, 2016, № 1-2, 129-138.
 65. Археография и генеалогия. – Родознание/Genealogia, 2016, № 1-2, 167-187.
 66. „Родознание/Genealogia“ – 20 издателски години. Библиография. – Родознание / Genealogia, 2016, № 1-2, 227-294.
 67. С научна отговорност към предци и потомци. – Родознание /G enealogia, 2016, № 1-2, 295-307.
 68. Релацията генеалогия – народопсихология? – Родознание/Genealogia, 2016, № 3-4, 15-49.
 69. Редакторите в живота на списание Родознание/Genealogia. – Родознание / Genealogia, 2016, № 3-4,87-111 .
 70. Списание „Родознание / Genealogia“ – 20 издателски години. – Родознание / Genealogia, 2016, № 3-4, 255-270.
 71. Възрожденска Дупница – позната и непозната. – Родознание / Genealogia, 2016, № 3-4, 280-303.
 72. Как родописът за хаджи Димо Г. Дяков събра непознаващите се потомци. – Родознание / Genealogia, 2016, № 3-4, 304-319.
 73. Генерал Васил Кутинчев – познатият и непознатият. – Сборник в чест на акад. Г. Марков, 26 к.с., излязъл от печат.
 74. За личностите в живота на рода. Предци и потомци на революционера и народен будител поп Партений Гешев. – Родознание / Genealogia, 2017, № 1-2, 17-38.
 75. Дълговечна е историята на Вакарел. – Родознание / Genealogia, 2017, № 1-2, 252-270.
 76. Равносметката продължава. – Родознание/Genealogia, 2017, № 1-2, 270-283. Родознание / Genealogia, 2017, № 1-2, 252-270.
 77. Добричлии са верни на издателските традиции. – Родознание / Genealogia, 2017, № 1-2, 283-290.
 78. В позитивен спор с историците. – Родознание/Genealogia, 2017, № 1-2, 290-301.
 79. Геноним с „дъх” на маслина. Родознание/Genealogia, 1-2, Диомира, 2018, ISSN:0861-9573, 263-276
 80. От аршина и оката към метъра и килограма. Родознание/Genealogia, 1-2, Диомира, 2018, ISSN:0861-9573, 45-64
 81. По родословната пътека извън Родината. Родознание/Genealogia, 1-2, Диомира, 2018, ISSN:0861-9573, 277-292
 82. Руският дипломат, управленец, жертва на Сталинските репресии – с български родови корени. Родознание/Genealogia, 3-4, Диомира, 2018, ISSN:0861-9573, 220-250
 83. Генеалогията в българската периодика. Историографска и науковедска характеристика 1990-2015 г.. Исторически преглед, 3-4, Институт за исторически изследвания, 2018, ISSN:0323-9748, 134-169
 84. Генеалогия – топонимия – В сп. Родознание/Genealogia , бр.1-2, 2019, с. 15-30. ISSN 0861-9573
 85. Генеалогията – социално значима наука, 2019, В сп. Родознание/ Genealogia , бр.3-4, 2019, с. 18-57, ISSN 0861-9573.
 86. Бойната прослава на Котинчевия род, В сп. Родознание/Genealogia С., 2019, бр.3-4, 2019, с. 81-120, ISSN 0861-9573
 87. Евристична ли е визуализацията на историята на род и роден край, В сп. Родознание/ Genealogia С., 2019, бр.3-4, 2019, с. 258-264, ISSN 0861-9573
 88. Бележит български родов клон, пресъхнал в Сталинските лагери на смъртта, В сп.Национална сигурност, бр.1 С., 2019, с. 53-64, ISSN 2682-9983
 89. Международната Дунавска комисия с българско участие – от сигурността и разбирателството до изменчивостта в реалностите по реката 1919 – 1944г., В сп.Национална сигурност, бр.1 С., 2019, с. 65-69, ISSN 2682-9983
 90. Развитието на метрологията като помощна историческа дисциплина в България, В: Сборник Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история, Университетски четения по архивистика, том VII, С., 2019, с. 40-51, ISBN 978-954-400-124-7

Academic reviews

Таблички с дръжка (амулетни таблички) от Медопотамия от ІІ-І хилядолетие пр. Хр. – пръв интердисциплинарен прочит – В: Панайотов, Стр. Таблички с дръжка (амулетни таблички) от Медопотамия от ІІ-І хилядолетие пр. Хр.С., 2016, 436 с.

Compiling and editing

 • editor of 50 години Институт по история при БАН 1947-1997 г. София, 1999, 405 с.
 • editor in chief of Интердисциплинарни диалози на историята. С., 2009, 366 с.
 • editor and author of Димитрова, П., М. Веков. Докладва „Наследник“? Донесенията на българския пълномощен министър в СССР Иван Стаменов (1940-1944). Т. II, 426 с. С., 2010.
 • editor in chief of „Евразийски хоризонти: минало и настояще“. С., 2011, 437 с.

4. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC FORUMS

 • ‘Historic Sources for Genealogy’ at the National ecientific conference: The Legend as a Source of History and Genealogy. Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Genealogy Foundation. Sofia, 24.10.2013
 • ‘Genealogy and History of Science’ at the National ecientific conference: Kinships – for us, for the society-1. Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Genealogy Foundation. Sofia. 20.102014.
 • ‘Sciencemetric review oft he journal „Родознание / Genealogia“ at the National ecientific conference: Kinships – for us, for the society-2. Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Genealogy Foundation. Sofia. 19.11.2015
 • ‘Old measures on the emigrant road of our ancestors’ at the international scientific conference: ‘External migration in Bulgaria, XIX-XXI century.’ Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaro-Hungarian History Commision. Sofia. 01.06.2016.
 • ‘The Editors in the life of the journal „Родознание/Genealogia“. at the national scientific conference: ‘Genealogy, past, present and future. Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Genealogy Foundation. Sofia, 18.11.2016.

5. PRACTICAL ACTIVITIES

Lectures and other public events to promote academic achievements

Diverse Lectures in front of the Bulgarian Genealogy Foundation

Expert activity for state institutions, foundations and organizations

‘Old surface metrics in the archival documents of refugees during the Bulgarian – Greek deportations’, answer to the letter of СВЕТЛАНА БОЯНОВА [Svetlana Bojanova], deputy minister of food from 18.10.2011 г.