Sashka Georgieva

Assoc. Prof. Sashka Georgieva, PhD.

e-mail: sashclio(at)abv(dot)bg

1. MAIN FIELDS OF RESEARCH

Medieval history, Religion, Literature, Gender studies in Middle Ages, Medieval Diplomacy, Prosopography

2. ACADEMIC COMPETENCIES AND CAREER

Еducation: higher education – Sofia University – Department of History, Department of English Philology

Degree and academic rank: Assoc. Prof, PhD.

Membership in academic organizations and associations: Association of Medievalists and Specialists in Byzantine Studies in Bulgaria

Specializations and fellowships: 1993, Rome, Italy; 2002 Budapest, Hungary, CEU

Participation in joint projects: Project “Turk” (2001) – international project, suggested by Yeni Turkiye Research Center; Bulgarian Literature in the 14th Century (2001-2004) – a project of the Institute of History

Teaching: 2001-2002 Sofia University St Kliment Ohridski, Department of Philosophy and Sociology, Master Degree Course “Social Gender Studies”; 2003 – New Bulgarian University, Department of Medieval Culture, “Women in Medieval World” course.

Languages: English, Russian, French, Italian

3. PUBLICATIONS

Books: Жената в Българското Средновековие. Пловдив 2011, 409 с.; Брачна дипломация на средновековните български владетели, Пловдив 2019, 473 с.

Papers:

 1. Многобрачието в средновековното българско царство. – Исторически преглед, 1990, 10, 3 – 16.
 2. Женското ктиторство в средновековна България. – Исторически преглед, 1991, Nо 8, 44-52.
 3. Diplomatic Marriages in Medieval Bulgarian Foreign Policy. – Bulgarian Historical Review, 1993, 1, 116-126.
 4. Byzantine Princesses in Bulgaria. – Byzantinobulgarica, vol. IX, Sofia, 1994, 163-201.
 5. Модел и действителност в аскетичния живот на жените в средновековна България. – Ricerche slavistiche, Roma, 1994, vol. XLI, 105-120.
 6. Le mariage aristocratique dans la politique intérieure bulgare a l’époque du Moyen Age. – Bulgarian Historical Review, 1994, 1, 12-21.
 7. Жената през погледа на западноевропейските и българските книжовници от средновековието. – Минало, кн. 3, 1996, 48-55.
 8. The Political Activity of Women during the Period of the First Bulgarian Kingdom. – Bulgarian Historical Review, 1997, 1, 109-114.
 9. Влияние на византийското законодателство върху старобългарското брачно право. – Исторически преглед, 1997, 1, 50-66.
 10. Черно море като географски фактор в историята на Първото българско царство. – В: „Средновековните Балкани – политика, религия и култура“, С. 1999, 28-32.
 11. Извънбрачните сексуални отношения в средновековното българско право. – Историческо бъдеще, 1999, 1-2, 206 – 213.
 12. Езическите имотноправни отношения и жената. – В: Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността, съст. Кр. Даскалова, Р. Гаврилова, София, 2001, 9 – 16.
 13. Женският митологичен образ – мит и реалност в езическите вярвания на славяни и българи. -Историческо бъдеще, 2001, 1, 119 – 128.
 14. Имуществените права на жените в средновековното българско законодателство. – В: Полихрония – Сборник в чест на проф. Иван Божилов, София 2002, 78 – 96.
 15. Междуполовите отношения в брачното и бракоразводно право, действало в средновековна България. – В: Историческо бъдеще, 2002, 1-2, 208-229.
 16. Marital Infidelity in Christian Western European and Bulgarian Mediaeval Lаw (A comparative study). – Bulgarian Historical Review, 3-4, 2003, 113-126.
 17. За ролята на сексуалните отношения в брака – паралели между средновековния Изток и Запад. – Епохи, № 1-2, Велико Търново, 2005, 59-68.
 18. Морското господство като атрибут на средиземноморските империи и имперските претенции на второто българско царство. – В: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Велико Търново, 2005, 484 – 489.
 19. Средновековните християнски мислители за качествата на брачния партньор като гаранция за съвършен брак. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев. София 2006, 755 – 771.
 20. Реалното приложение на имуществените права на жените в средновековна България. – Исторически преглед, № 1-2, 2010, 3-22.
 21. Пол, брак и съпружески отношения според Библията и Отците на църквата. – Исторически преглед, № 3-4 , 2010, 3-32.
 22. Female politicians in the Second Bulgarian Tsardom. – Bulgaria Mediavalis, 1, 2010, Sofia, 113-136.
 23. The first Hungarian princess in mediaeval Bulgaria. – Bulgaria Mediaеvalis, 2, 2011, Sofia, 467-480.
 24. Раннохристиянската представа за любовта и секса в брака. – Оттука започва България. Материали от втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14-16 май 2010 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, с. 86-100.
 25. Българо-византийската брачна дипломация по време на Първото българско царство. – Исторически преглед, № 5-6, 2011, 170-175.
 26. Anna Called Anisia – Facts and Interpretations, Bulgarian Historical Review, 3-4/2011, 132-138.
 27. Петър Делян – самозванец, принц или царски син – Сборник с материали от Третата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България“ „България в световното културно наследство“, Шумен, 17 – 19 май 2012, Шумен 2014, 365-370.
 28. Bulgarian-Byzantine Marital Diplomacy from 1185 to 1280, Bulgaria Mediaevalis, vol. 3, Sofia 2012, 431-452.
 29. Брачният живот на Гаврил Радомир – любов или политика, Исторически преглед, 2013, 1/2, 3-19.
 30. Marital Unions as a tool of diplomacy between Bulgaria and Byzantium from 1280 to 1396, Bulgaria Mediaevalis, vol. 4/5, 2014-2915, 453-478.
 31. Bulgarian-Latin marriages during the first half of the thirteenth century, Bulgarian Historical Review, 3-4/2014, 3-28.
 32. Българската царица Анна (1221-1237). Един различен поглед към две десетилетия от средновековната ни история, 29 ст. маш. стр. – В: Исторически преглед, 2014, кн. 3-4, 31-46.
 33. First Bulgarian tsardom and the lands along Via Adriatica. – International scientific conference Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries, 15.10 2015 – 19.10.2015, Trogir, Croatia, 157-166.
 34. Първият междудинастичен брак, свързал Асеневци и Неманичи. – В: Великите Асеневци, Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия, 26-28 октомври 2015, Велико Търново 2016, 187-192.
 35. Bulgarian-Hungarian marital diplomacy during the first half of the thirteenth century, – Bulgaria Mediaevalis, 6/2015, 453-478.
 36. Българо-босненски династически бракове през XIV в. – Историческо бъдеще, XX, 1-2/2016, 151-163.
 37. Политическите отношения между Търновското царство и Златната орда в светлината на българо-татарските бракове, – Исторически преглед, 2016, 3-4, 3-21.
 38. Самуил в съперничество с Византия за контрол над Виа Егнация и Драч. Епохи, 25, 1, 2017, 188-195.
 39. Брачната дипломация в политиката на цар Самуил по отношение на западния дял на Балканския полуостров. – Studia Balcanica 32 Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмени, София 2017, 95-107.
 40. The last Bulgarian Tsaritsa of Hungarian origin (1255/6) – Bulgaria Mediaevalis, 7/2017, 395-404.
 41. Още веднъж за влашката принцеса – снаха на цар Иван Александър – Сб. Добруджа, 32, 2017, 403-408.
 42. The Last Bulgarian-Wallachian Diplomatic Marriage in the Middle Ages – Facts and Hypotheses. Bulgaria Mediaevalis, 8, 2017, 483-494.
 43. Тhe Bulgarian-Serbian marital diplomacy from the end of 13th to the beginning of 14th century.. Историjски часопис, кн. LXVI, 2017, 85-127.
 44. The first Bulgarian-Wallachian diplomatic marriage. Études balkaniques, LІV, 2, 2018, 250-266.
 45. Брачната дипломация на цар Георги I Тертер с татарите, – В: Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, София 2018, 654-670.
 46. Още веднъж за деспотската титла в България през XIII век. Исторически преглед, 1, 2018, 5-21.
 47. Брачната дипломация на българския владетел Симеон Велики. Симеонова България. В историята на европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой, I, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 222-235.
 48. 48. Did Ivan Alexander’s divorce in 1347 affect the Tsar’s relations with his father-in-law Ivanko Basarab. Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov, I, Гутенеберг, 2018, ISBN:978-619-176-131-9, 255-264.
 49. Брачната дипломация на Йоан II Асен. Цар Иван Асен II (1218-1241). Сборник по случай 800-годишнината от неговото възшествие на българския престол, Фондация „Българско историческо наследство“, 2019, 187-204.
 50. Българските царици в средновековните славянски паметници, Paleobulgarica, XLIII, 2019, 4, 64-85.
 51. Имало ли е ранглиста на принцесите при използването им в брачната дипломация на средновековните български владетели. – В: ИМПЕРИИ И ИМПЕРСКО НАСЛЕДСТВО НА БАЛКАНИТЕ СБОРНИК В ЧЕСТ НА 70-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. ЛЮДМИЛ СПАСОВ. ТОМ Ι. АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ. Съставители: Димитър В. Димитров, Симеон Кацаров, Русалена Пенджекова-Христева, Дамян Борисов ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, Пловдив, 2019, 211-217.

4. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC FORUMS

 • The 21st International Congress of Byzantology, Sofia 2011.
 • National Conference on History, Archeology and Cultural Tourism, Shumen (2010, 2012, 2014, 2016, 2018)
 • „Средновековна България в контекста на балканската и европейската история и култура”, Научна конференция в чест на 90-годишнината на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова, 28 февруари 2014 г., СУ „Св. Климент Охридски”
 • Българо-хърватска конференция „Културен коридор ВИА АДРИАТИКА – културен туризъм без граници” (15 – 19 октомври 2015 г.), Трогир, Хърватия. Международна научна конференция „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят”, (26 – 28 октомври 2015 г.), Велико Търново.
 • Българо-румънски колоквиум „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV – ХVІІІ в.)”, Института по балканистика с Център по тракология (БАН) и Института по история „Николае Йорга” при РА, (ноември 2015 г.).
 • Международна научна конференция под мотото „България, българите и светът“ на тема: „Владетел, държава и църква в средновековните Балкани“ в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов, В. Търново, 26–28 октомври 2018 г.
 • Международна научна конференция „Цар на българи и гърци. Конференция по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II (1218–1241)”, София 29–30 Ноември 2018 г.
 • Българо-румънска конференция на тема: Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти, София, 19–20 юни 2019 г. в ИБЦТ.
 • 12th Congress of AIESEE “Political, Social and Religious Dynamics in South-East Europe, Bucharest, 2 – 7 September 2019.

5. PRACTICAL ACTIVITIES

Popular articles:

Цар Симеон Велики. Библиотека „Знание”, Ст. Загора, 2001 , 65 с.

Цар Иван Асен II. Библиотека „Знание”, Ст. Загора, 2002 , 60 с.

Свети Иван Рилски. Библиотека „Знание”, Ст. Загора, 2002 , 70 с.

Lectures and other public events to promote academic achievements:

2003 – Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Lecture The Idea of the Woman in the Bible and Its Interpretation in Old Bulgarian Literature, at the invitation of the Department of History.

2002 – Central European University, Budapest. Lecture Medieval Spiritual Perception for Women in Bulgaria and Western Europe, delivered at the Department of Medieval History.

2019 – Sofia University “St. Kliment Ohridski” Lecture Marital diplomacy of Medieval Bulgarian Rulers, organized by the Institute for Historical Research at BAS and the Association of Medievalists and Specialists in Byzantine Studies in Bulgaria

Translations: scientific articles from Bulgarian into English for publication in Bulgarian Historical Review